Mediji i mi

Dan u našim cipelama

Off

Novosad­s­ka nov­inars­ka ško­la pripremi­la je prilog o Orga­ni­zaci­ji za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA u okviru pro­jek­ta Dan u tvo­jim cipela­ma 2017.

Pro­jekat Dan u tvo­jim cipela­ma – unapređi­van­je pro­fe­sion­al­nih i etičk­ih stan­dar­da u oblasti javnog informisan­ja oso­ba sa inva­lidite­tom je podrža­lo Min­istarst­vo kul­ture i informisan­ja Repub­like Srbi­je. Kon­cipi­ran je tako da se zajed­ničkom medi­jskom pro­duk­ci­jom stu­de­na­ta nov­inarst­va i stu­de­na­ta sa inva­lidite­tom unapre­di pro­ces medi­jske pro­duk­ci­je u oblasti inkluz­i­je oso­ba sa inva­lidite­tom. Stavl­jan­jem akcen­ta na osobe sa inva­lidite­tom i tehničko pri­lagođa­van­je prilo­ga nji­hovim potre­ba­ma sen­z­i­bil­iše se društ­vo na potrebe i prob­leme sa koji­ma se svakod­nevno suočava­ju osobe sa inva­lidite­tom. Takođe, sen­z­i­bil­išu se nov­inari i medi­jske kuće da pri­lagode sadrža­je potre­ba­ma oso­ba sa inva­lidite­tom, kako bi im bilo omogućeno pra­vo na informisan­je i aktivno učešće u društvu. Prilozi nastali u na pro­jek­tu Dan u tvo­jim cipela­ma 2017 biće emi­to­vani uoči 3. decem­bra, Među­nar­o­dnog dana oso­ba sa inva­lidite­tom.