Mediji i mi

Novosadska TV propratila trening i predavanje

Off

Novosad­s­ka TV medi­js­ki je pro­prati­la tren­ing i otvoreno pre­da­van­je o pre­poz­na­van­ju, pre­ven­ci­ji i pružan­ju podrške žena­ma sa iskustvom porodičnog nasil­ja koje je održala Ivana Zelić, koor­di­na­torke SOS službe  … IZ KRUGAVOJVODINA. Akci­ju je povodom Među­nar­o­dnog dana borbe pro­tiv nasil­ja nad žena­ma, 25. novem­bra 2017. godine, orga­ni­zo­vala kom­pani­ja iFit  u pros­tori­ja­ma Fitnes cen­tra Šmek.

 

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter