Novosti

Predstavnice Imkaan u poseti organizaciji …IZ KRUGAVOJVODINA

Off

Pred­stavnice bri­tanske orga­ni­zaci­je Imkaan, Neha Kagal i Leah Cow­an, su 15. novem­bra 2017. prov­ele dva sata u raz­gov­oru sa pred­stavni­ca­ma orga­ni­zaci­jeIZ KRUGAVOJVODINA.

Imkaan je bri­tanske krov­na orga­ni­zaci­ja  koja ima član­ice širom Velike Bri­tani­je i bavi se pitan­ji­ma crnih žena, žena iz man­jin­skih zajed­ni­ca i zaus­tavl­jan­jem nasil­ja nad žena­ma i devo­jči­ca­ma u različitim seg­men­ti­ma: nasil­je u porod­i­ci, prin­ud­ni brakovi, sek­su­al­no nasil­je, zločin iz časti i sl. Imkaan je tim koji radi na među­nar­o­d­nom, nacional­nom i lokalnom nivou, putem istraži­van­ja, strateškog zas­tu­pan­ja i treninga.

Pose­ta pred­stavni­ca orga­ni­zaci­je Imkaan je aktivnost u okviru tro­godišn­jeg pro­gra­ma ’Pri­me­na nor­mi, prom­e­na svesti’ koji finan­sira Evrop­s­ka uni­ja i imple­men­ti­ra UN WOMEN u cilju suzbi­jan­ja rod­no zas­no­vane diskrim­i­naci­je i nasil­ja nad žena­ma u Zapad­nom Balka­nu i Turskoj sa poseb­n­im foku­som na najran­jivi­je grupe žena.

U okviru pro­gra­ma Imkaan radi sa UN WOMEN na podrš­ci osni­van­ju Region­alne ekspertske radne grupe za inter­sek­ci­jsku diskrim­i­naci­ju i nasil­je nad žena­ma. Region­al­na ekspert­s­ka rad­na gru­pa će pruži­ti jedin­stvenu pri­liku žen­skim orga­ni­zaci­ja­ma iz regiona Zapadnog Balka­na i Turske da pre­go­vara­ju sa širokim spek­trom ključnih aktera, uključujući  i UN i Savet Evrope, o pitan­ji­ma refor­mi zakona i razvo­ja poli­ti­ka.

Oga­ni­zaci­ja Imkaan poseću­je ženske orga­ni­zaci­je koje za ciljnu grupu ima­ju višes­tuko diskri­m­in­isane grupe žena i delu­ju u država­ma Zapadnog Balka­na i Turskoj kako bi bol­je razumeli pos­to­jeće pris­tupe, potrebe i iskust­va različi­tih zajed­ni­ca ugroženih višestrukim, inter­sek­ci­jskim  oblici­ma ran­jivosti i mar­gin­al­izaci­je, praz­nine i prepreke za pružan­je podrške, kao i tipove prob­le­ma i grupe stanovništ­va koji­ma ženske orga­ni­zaci­je pruža­ju podršku.

Leah Cow­an, Svjet­lana Tim­o­tić, Veroni­ka Mitro, Neha Kagal

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter