Novosti

Žene za žene — za život bez nasilja: Interakcija sa ženama s invaliditetom i pružanje podrške u situacijama (seksualnog) nasilja

Off

U okviru pro­jek­ta Žene za žene — za živ­ot bez nasil­ja koji real­izu­je Mreža Žena pro­tiv nasil­ja, uz finan­si­jsku podršku Kvin­na till Kvin­na fon­daci­je, održane su dve radion­ice namen­jene aktivistk­in­ja­ma i SOS kon­sul­tan­tk­in­ja­ma žen­skih orga­ni­zaci­ja iz Vojvo­dine i Srbi­je. Radion­ice su održane 9. novem­bra 2017. u Hotelu Zira u Beogradu.

Izvrš­na direk­tor­ka Orga­ni­zaci­je … IZ KRUGAVOJVODINA, Svjet­lana Tim­o­tić, vodi­la je radion­icu Etike­ci­ja invalid­nos­ti: Pre­poruke za inter­ak­ci­ju sa žena­ma s inva­lidite­tom. Uz kratak istori­js­ki uvod, učes­ni­ca­ma su pred­stavl­jeni mod­eli i defini­ci­je invalid­nos­ti, a potom su date konkretne smer­nice i pre­poruke o odgo­vara­jućoj ter­mi­nologi­ji i način­i­ma komu­nikaci­je sa žena­ma koje ima­ju različite oblike inva­lidite­ta. Pose­ban fokus bio je na otk­lan­jan­ju komu­nikaci­jskih bar­i­jera unutar servisa podrške, kako bi uslu­ga SOS tele­fona bila pris­tu­pač­na za žene s inva­lidite­tom.

Aktivistk­in­ja Oliv­era Ilk­ić vodi­la je radion­icu Sek­su­al­no nasil­je i uzne­mi­ra­van­je žena sa inva­lidite­tom u porod­i­ci i/ili insti­tu­ci­ja­ma. Radion­i­ca je dala odgov­ore sa koji­ma se ženske orga­ni­zaci­je suočava­ju u svakod­nevnoj prak­si:
Šta radi­ti kada nam se javi osećaj bespo­moćnos­ti u odno­su na ženu s inva­lidite­tom u situaci­ji nasil­ja? Šta kada su žena koja je preživela nasil­je i/ili nasil­nik lica pod starateljstvom? Šta kada od insti­tu­ci­je za smeš­taj oso­ba sa inva­lidite­tom dobi­je­mo infor­ma­ci­ju da žena u njoj može biti silo­vana? Učes­nice su ujed­no informisane o speci­fičn­im oblici­ma nasil­ja sa koji­ma se suočava­ju žene sa inva­lidite­tom, kao što su: uskraći­van­je pomoći, izglad­nji­van­je, izo­laci­ja i zane­mari­van­je.

Primet­na je nesig­urnost u radu sa žena­ma sa inva­lidite­tom u situaci­ja­ma nasil­ja, jer one ređe koriste servise podrške u odno­su na žene bez inva­lidite­ta, pa je prisu­tan strah od moguće greške u komu­nikaci­ji sa nji­ma. Učes­ni­ca­ma radion­i­ca dato je teori­jsko uporište, kao i prak­tične smer­nice za rad sa žena­ma s inva­lidite­tom, bez pre­dra­su­da i komu­nika­cionih bar­i­jera. Podela ličnih iskus­ta­va između žena sa i bez inva­lidite­ta pro­cen­je­na je kao veo­ma znača­j­na.