Novosti

Predstavnice …IZ KRUGA VOJVODINA na devetnaestoj WAVE konferenciji

Off

Ivana Zelić i Mar­i­jana Čanak ispred Orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA učestvo­vale su na devet­naestoj WAVE kon­fer­en­ci­ji održanoj u Budim­pešti od 30. okto­bra do 1. novem­bra 2017. godine.

Kon­fer­en­ci­ja pod nazivom From back­lash to effec­tive response: step up togeth­er for the pro­tec­tion of women and girls from all forms of vio­lence okupi­la je 230 učes­ni­ca iz različi­tih zemal­ja sve­ta. Među gov­or­ni­ca­ma sa naših pros­to­ra bile su Alek­san­dra Nestorov (AŽC, Beograd), Valenti­na Andrašek (Autonom­na žen­s­ka kuća, Zagreb), Sen­ka Sekulić Rebac i Kristi­na Mihal­je­vić (Žen­s­ka soba — Cen­tar za sek­su­al­na pra­va, Zagreb), Dubrav­ka Šimonović (speci­jal­na reporter­ka o nasilju nad žena­ma iz Zagre­ba).

Kon­fer­en­ci­ju je zvanično otvo­rila Ter­ry Rein­tke iz Evrop­skog par­la­men­ta, koja je putem video uključen­ja gov­o­rila o sek­su­al­nom nasilju i o važnos­ti žen­skih glaso­va pro­tiv muškog nasil­ja.

Prvog dana kon­fer­en­ci­je održane su tri sesi­je. Sesi­ja pod nazivom Kon­tro­la žen­skih tela, umo­va i živ­ota — koreni i man­i­festaci­je nasil­ja nad žena­ma i kako odgov­oriti na njih bav­i­la se temama onla­jn nasil­ja i tehnološkim sred­stvi­ma za kon­trolu žen­skih umo­ra i tela, uti­ca­jem pornografi­je na sek­su­al­ni razvoj mladih i repro­duk­tivn­im prav­i­ma žena.  Na sesi­ji Inter­sek­ci­js­ki obli­ci nasil­ja i nje­govi istori­js­ki koreni pred­stavl­jeni su kom­plek­sni obli­ci višestruke diskrim­i­naci­je i nasil­ja (npr. prepli­tan­je roda, pri­pad­nos­ti man­jin­skoj etničkoj zajed­ni­ci i invalid­nos­ti). Treća sesi­ja bila je posveće­na efek­tivnoj podrš­ci i zašti­ti dece u kon­tek­stu part­ner­skog nasil­ja.

Dru­gog dana kon­fer­en­ci­je sve otvorene teme pro­dubljene su kroz radion­ičars­ki rad, uz kon­cipi­ran­je pre­poru­ka i smer­ni­ca za dalji rad na spreča­van­ju nasil­ja nad žena­ma.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter