Novosti

Stensilima protiv nasilja u partnerskim odnosima

Off

Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA i Med­i­cin­s­ka ško­la 7.april  su utorak 17. okto­bra 2017. godine održale akci­ju iscr­ta­van­ja sten­si­la pod sloganom Mogu da neću – Ljubav nije nasil­je!

Akci­ja se održala u dvoriš­tu Med­i­cinske škole, na zidu kod đačkog ulaza, a učestvo­vali su pred­stavnice i pred­stavni­ci učeničkog par­la­men­ta i učeni­ci i učenice ove škole koji su prošli vršn­jačke radion­ice pro­tiv rod­no zas­no­vanog nasil­ja.

Kam­pan­ja Mogu da neću se real­izu­je u okviru pro­jek­ta Nul­ta tol­eran­ic­ja na rod­no zas­no­vano nasil­je koju real­izu­je Autonom­ni žen­s­ki cen­tar  u part­ner­stvu sa orga­ni­zaci­jom …IZ KRUGAVOJVODINA i  još 13 orga­ni­zaci­ja širom Srbi­je koje se bave zaštit­om od rod­no zas­no­vanog nasil­ja. Pro­jekat je usmeren na povećan­je doživl­ja­ja bezbed­nos­ti mladih devo­ja­ka od sek­su­alnog i rod­no zas­no­vanog nasil­ja, a pro­jek­tne aktivnos­ti se real­izu­ju u 30 sred­njih ško­la i na 8 fakul­te­ta.

Pro­jekat je finan­si­js­ki podržao Fond Ujed­in­jenih naci­ja za suzbi­jan­je nasil­ja pre­ma žena­ma (UNTF), a real­izu­je se uz pre­poruku Grupe za zašti­tu od diskrim­i­naci­je i nasil­ja Min­istarst­va prosvete, nauke i tehnološkog razvo­ja.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter