Novosti

Predstavnice Fonda UN za suzbijanje nasilja nad ženam posetile …IZ KRUGAVOJVODINA

Off

Pred­stavnice Fon­da UN za suzbi­jan­je nasil­ja nad žena­ma (UN Trust Fund to end Vio­lence Against Women) u okviru posete real­iza­tori­ma podržanih pro­jeka­ta iz Srbi­je, posetile su  orga­ni­zaci­ju …IZ KRUGAVOJVODINA, kao jed­nu od pet­naest lokalnih part­ner­skih orga­ni­zaci­ja  Autonomnog žen­skog cen­tra iz Beogra­da u real­izaci­ji pro­jek­ta  “Nul­ta tol­er­an­ci­ja na rod­no zas­no­vano nasil­je”.

Pro­jekat “Nul­ta tol­er­an­ci­ja na rod­no zas­no­vano nasil­je” je finan­si­js­ki podržao Fond Ujed­in­jenih naci­ja za suzbi­jan­je nasil­ja pre­ma žena­ma, a sprovo­di se  uz pre­poruku Grupe za zašti­tu od diskrim­i­naci­je i nasil­ja Min­istarst­va prosvete, nauke i tehnološkog razvo­ja,  Real­izu­je se do kra­ja 2018. godine i dugoročni cilj je da se poveća doživl­jaj bezbed­nos­ti mladih devo­ja­ka od sek­su­alnog i rod­no zas­no­vanog nasil­ja. Pro­jek­tne aktivnos­ti real­izu­ju se u 15 grado­va u Srbi­ji i obuh­vata­ju rad u 30 sred­njih ško­la i na 8 fakul­te­ta. Ključne oblasti delo­van­ja obuh­vata­ju rad sa nas­tavnici­ma, rad sa mladi­ma na povećan­ju znan­ja i izvođen­ju javnih akci­ja, rad sa fakul­te­ti­ma u oblasti spreča­van­ja sek­su­alnog uzne­mi­ra­van­ja i sprovođen­je kam­pan­je podizan­ja svesti.

IZ KRUGAVOJVODINA je kao lokalna part­ner­s­ka orga­ni­zaci­ja Autonomnog žen­skog cen­tra u okviru pro­jek­ta “Nul­ta tol­er­an­ci­ja na rod­no zas­no­vano nasil­je” tokom 2016. i 2017. godine real­i­zo­vala trod­nevne radion­ice sa učeni­ca­ma i učenici­ma u dve sred­nje škole u Novom Sadu: Med­i­cin­s­ka ško­la 7. april i Gim­naz­i­ji Jovan Jovanović Zmaj.

Rezul­tati ost­vareni sa sred­njoškolka­ma i sred­nješkol­ci­ma  su povećan­je ste­pe­na pre­poz­na­van­ja nasil­ja u part­ner­skim veza­ma, povećan­ja znan­ja o vidovi­ma pomoći i podrške u sluča­ju nasil­ja, kao i vešti­na za prenošen­je stečenog znan­ja o nepri­h­vatljivosti nasil­ja u školi ili zajed­ni­ci.

Part­ner­st­vo  sa Autonom­n­im žen­skim cen­trom u real­izaci­ji pro­jek­ta  “Nul­ta tol­er­an­ci­ja na rod­no zas­no­vano nasil­je” je orga­ni­za­icji …IZ KRUGAVOJVODINA u lokalnoj sre­di­ni done­lo povećanu vidljivosti kao orga­ni­zaci­je koja se bavi spreča­van­jem nasil­ja  i unapredi­lo razvoj sarad­nje sa sred­njim ško­la­ma i sa mladi­ma.

Izvor:  https://www.womenngo.org.rs/vesti/1065-predstavnice-fonda-un-za-suzbijanje-nasilja-nad-zenama-posetile-azc

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter