Novosti

Individualna psihološka podrška i putem skajpa

Off

Od 1. sep­tem­bra 2017. Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA pokreće novu uslugu indi­vid­u­alne psi­hološke podrške koja će se odvi­jati putem ska­jp kon­sultaci­ja.

Uslu­ga je namen­je­na žena­ma sa inva­lidite­tom koje se suočava­ju sa različitim živ­ot­nim iza­zovi­ma i(li) nasil­jem, kao i žena­ma bez inva­lidite­ta u situaci­ja­ma nasil­ja.

Žene sa inva­lidite­tom izložene su višestrukoj diskrim­i­naci­ji, jer im tradi­cional­ni sis­tem automats­ki prip­isu­je niži sta­tus, što se odraž­va na sve živ­otne aspek­te: obra­zo­van­je, rad i zapošl­ja­van­je, porodični živ­ot, repro­duk­tiv­na pra­va, zdravl­je (kako fiz­ičko, tako i emo­ciona­lo). Adek­vat­na psi­hološ­ka podrš­ka olakša­va pre­vazi­lažen­je različi­tih razvo­jnih faza ili iza­zovnih živ­ot­nih situaci­ja.

Ska­jp kon­sultaci­je ne zahte­va­ju dodat­no vreme niti orga­ni­zaci­ju odlas­ka kod ter­apeu­ta, što ovu uslugu čini pris­tu­pačnom za žene sa motorn­im inva­lidite­tom. Uslu­ga je besplat­na, a jed­na sesi­ja ter­api­jskog raz­gov­o­ra tra­je sat vre­me­na. Zav­is­no od konkretnog cil­ja same koris­nice, kon­tinuirana podrš­ka vodi ka poboljšan­ju men­talnog zdravl­ja i pre­vazi­lažen­ju aktuelne živ­otne situaci­je.

Psi­hološku podršku putem ska­j­pa pruža psi­hološk­in­ja sa iskustvom save­to­davnog i psi­hoter­api­jskog rada sa žena­ma u situaci­ja­ma nasil­ja, kao i radion­ičarskog rada na temama part­ner­skih odnosa i men­talnog zdravl­ja.

Ska­jp kon­sultaci­je održava­ju se svakog ponedelj­ka u ter­min­i­ma od 11 do 14 časo­va. Sesi­ju možete zakaza­ti svakog radnog dana od 9 do 16 časo­va pozivom na broj 021 447 040.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter