Novosti

… Iz Kruga — Vojvodina na protestu Dosta ubijanja žena

Off

Pred­stavnice IZ KRUGAVOJVODINA, Svjet­lana Tim­o­tić i Ivana Zelić, učestvo­vale su u protes­tu pro­tiv nasil­ja nad žena­ma pod sloganom DOSTA UBIJANJA ŽENA koji je održan u Beogradu 17.7.2017 u 10:00 sati ispred Min­istarst­va za rad, zapošl­ja­van­je, borač­ka i soci­jal­na pitan­ja i Min­istarst­va pravde.

Mreža Žene pro­tiv nasil­ja i Autonom­ni žen­s­ki cen­tar poz­vali su građanke i građane na protest, a zapos­lene, rukovo­di­oce u insti­tu­ci­ja­ma i nadležne u rel­e­van­tim min­istarstvi­ma na odgov­ornost. Na protes­tu je proči­tan pro­glas u kome se traži “odgov­ornost, otkazi i smene svih koji su, zbog pogrešne procene rizika, dopustili da žena bude ubi­je­na pred tro­je dece u Cen­tru za soci­jal­ni rad u Novom Beogradu i da žena i dete budu ubi­jeni ispred Cen­tra za soci­jal­ni rad u Rakovi­ci, i tro­je rad­ni­ka Cen­tra bude povređeno. U oba sluča­ja femi­ci­da nasil­je je prethod­no pri­javlji­vano insti­tu­ci­ja­ma, nasil­ni­ci osuđi­vani za nasil­je pre­ma ženi i dete­tu i nasil­ničko pon­ašan­je, obe žene su bile u pos­tupci­ma za pover­a­van­je mal­o­letne dece, ali ove infor­ma­ci­je nisu uzete u obzir kao visok ste­pen rizika po živ­ot žene i dece pri­likom donošen­ja odluke o ure­đen­ju mod­ela viđan­ja dece, niti su donete mere zaštite kako bi se obezbe­di­la sig­urnost i bezbed­nost žene i dece. Utvrđi­van­je pro­pus­ta i preuz­i­man­je odgov­ornos­ti rukovodi­la­ca za način­jene pro­puste je od ključnog znača­ja za sis­tem — uko­liko sis­tem želi da se men­ja. Uko­liko ne želi da se men­ja, moraće­mo da ga men­jamo.“

Na protes­tu su oku­pljeni nosili trans­par­ente: „Nijed­na žena man­je — nijed­na mrt­va više!“, „Reagu­j­mo dok ne bude kas­no“, „Stop femi­cidu!“, „Stop ubi­jan­ju žena!“, „Drža­va žena­ma ne veru­je!“, .„Kazn­i­mo neod­gov­orno pos­tu­pan­je insti­tu­ci­ja!

 

 

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter