Novosti

Razgovor o seksualnosti žena sa invaliditetom

Off

Svjet­lana Tim­o­tić i Veroni­ka Mitro učestvo­vale su u pan­el diskusi­ji na temu sek­su­al­nost žena sa inva­lidite­tom u okviru Fes­ti­vala fem­i­nis­tičkog aktiviz­ma i umet­nos­ti Art­Fem­ine.

Fes­ti­val Art­Fem­ine je fem­i­nis­tič­ki pros­tor za povezi­van­je, osnaži­van­je, delo­van­je i družen­je aktivistk­in­ja, teo­retičar­ki, umet­ni­ca, sugrađana/ki i gošći iz zeml­je i regiona koji Cen­tar za devo­jke u kon­ti­nu­ite­tu orga­nizu­je od 2014. godine. Art­Fem­ine je ove godine održan od 7. do 9. jula pod sloganom „Ti si svo­ja“.

Raz­gov­or sa Svjet­lanom Tim­o­tić i Veronikom Mitro o sek­su­al­nos­ti žena sa inva­lidite­tom održan je 7. jula 2017. godine od 18:00 do 19:30 sati u Deli pros­toru za kreak­tivno delo­van­je u Nišu.

Raz­gov­or je mod­eri­rala Mar­i­ja Sto­janović i u raz­gov­oru je učestvo­va­lo četrde­se­tak aktivistk­in­ja iz zeml­je i regiona. Svjet­lana Tim­o­tić i Veroni­ka Mitro pred­stavile su dosadašn­je aktivnos­ti …IZ KRUGAVOJVODINA u oblasti sek­su­al­nost: psi­hološke i umet­ničke radion­ice na temu ženske sek­su­al­nos­ti, informisan­je o sek­su­al­nos­ti žena sa inva­lidite­tom i istraži­van­je o sek­su­al­nos­ti žena sa motorn­im ivnalidite­tom u Vojvo­di­ni.

Osvetl­ja­van­je sek­su­alnog razvo­ja i sek­su­al­nih iskus­ta­va žena sa inva­lidite­tom znača­jno je za razvoj nji­hovog polnog, rodnog i ukupnog iden­tite­ta i osno­va za slo­bo­dan prist­up infor­ma­ci­ja­ma i usluga­ma koje se odnose na sek­su­al­no i repro­duk­tivno zdravl­je a što je osnovno ljud­sko pra­vo svake žene.