Mediji i mi

Ženama potrebna veća podrška sredine

Off

Novi zakon o spreča­van­ju nasil­ja u porod­i­ci, koji je stu­pio na snagu 1. juna, podrazume­va strože kazne za nasil­nike.

Gos­to­van­je u emisi­ji Vojvodi­nom
RTV Vojvo­d­i­na
Mesto i datum: Novi Sad, 7. jul 2017.
Gov­o­rila: Ivana Zelić

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter