Mediji i mi

Finansirani projekti za unapređenje socijalne zaštite

Off

Novi Sad, 03. juli – U velikoj sali Skupš­tine Autonomne pokra­jine Vojvo­dine dodel­jeni su ugov­ori za real­izaci­ju Pro­gra­ma unapređen­ja soci­jalne zaštite u AP Vojvo­di­ni. Ugov­ori su dodel­jeni ustanova­ma soci­jalne zaštite i udružen­ji­ma građana za real­izaci­ju pro­gra­ma, mera i aktivnos­ti koje će doprineti unapređen­ju sis­tema soci­jalne zaštite. Kroz real­izaci­ju ovih pro­gra­ma cilj je da se pod­stiču i razvi­ja­ju nove i unapređu­ju pos­to­jeće usluge soci­jalne zaštite.

Pokra­jin­s­ki sekre­tar za soci­jal­nu poli­tiku, demografi­ju i ravno­pravnost polo­va Pre­drag Vuletić je naglasio da je 2017. god­i­na proglaše­na godi­nom soci­jalne zaštite. U cilju unapređen­ja celokupnog sis­tema i dobro­biti koris­ni­ka za real­izaci­ju Pro­gra­ma unapređen­ja soci­jalne zaštite u 2017. godi­ni plani­ra­no je i ovim konkur­som dodel­jeno 56.000.000,00 dinara od čega je 45.000.000,00 namen­jeno ustanova­ma soci­jalne zaštite, a 11.000.000,00 udružen­ji­ma građana – pružaoci­ma uslu­ga. U odno­su na na 2016. god­inu to je za 86% više sred­sta­va.

Na ovaj konkurs stiglo je 108 zahte­va ustano­va soci­jalne zaštite, dok su udružen­ja građana konkurisala sa 186 pro­jeka­ta. Odobreno je 71 pro­jekat za ustanove i 48 pro­jeka­ta udružen­ja građana.“ rekao je Pre­drag Vuletić.

Tokom ove godine kroz konkurse Pokra­jin­skogsekre­tar­i­ja­ta biće odel­jeno 102.000.000,00 dinara. Trenut­no je aktue­lan konkurs za udružen­ja građana u oblasti soci­jalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i pop­u­la­cione poli­tike, putem kojeg će biti dodel­jeno 16.000.000,00 dinara.

Pokra­jin­s­ki sekre­tar­i­jat za soci­jal­nu poli­tiku, demografi­ju i ravno­pravnost polo­va