Novosti

PROMOCIJA KNJIGE IZBORITI SE ZA IZBOR: Životna priča Gordane Rajkov

Off

Gor­dana Rajkov je sve­dok­in­ja i akter­ka razvo­ja pokre­ta oso­ba sa inva­lidite­tom, udruži­van­ja i orga­ni­zo­van­ja oso­ba sa mišićnom dis­trofi­jom i razvo­ja pokre­ta za samostal­ni živ­ot ne samo u Srbi­ji nego i u Evropi. Najčešće jed­i­na žena u dom­i­nant­no muškom okružen­ja ona je istovre­meno krči­la put fem­i­nis­tičkoj per­spek­tivi i rod­noj dimen­z­i­ji i prva je žena sa inva­lidite­tom koja je istak­la važnost ugrađi­van­ja per­spek­tive žena sa inva­lidite­tom u poli­tike usmerene na osobe sa inva­lidite­tom i žene. (Iz recen­z­i­je Svjet­lane Tim­o­tić)

Pro­mo­ci­ja knjige Izbori­ti se za izbor: Živ­ot­na priča Gor­dane Rajkov, koju je priredi­la Mil­i­ca Mima Ružičić-Novković, održana je 12. juna, s početkom u 12 časo­va na Uni­verzite­tu u Novom Sadu.

Foto: Branko Lučić

Pro­mo­ci­ju je otvo­rila prof. dr Sven­ka Sav­ić, istakavši kako je na Uni­verzite­tu neophod­no pokrenu­ti savremene studi­je invalid­nos­ti, jer su za taj korak stečeni svi uslovi.

Recen­zen­tk­in­ja dr Neve­na Petrušić i bivša pov­ereni­ca za ravno­pravnost proce­ni­la je živ­ot­nu priču Gor­dane Rajkov kao knjigu o ljud­skim prav­i­ma i jed­nakim mogućnos­ti­ma. Knji­ga je ujed­no i sve­dočanst­vo o dubi­ni stereoti­pa i pre­dra­su­da o osoba­ma s inva­lidite­tom, ali i primer nji­hovog savla­da­van­ja. Gor­dana Rajkov jed­na je od stožer­ki pokre­ta za pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom. Nje­na priča je svo­jevrsna istori­ja razvo­ja pokre­ta za pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom i nje­gove povezanos­ti sa žen­skim pokre­tom. Knji­ga je nepro­cen­jiv dopri­nos razvo­ju studi­ja invalid­nos­ti u Srbi­ji.

Dr Bil­jana Sikim­ić rekla je da ova knji­ga može da se čita na više nači­na: — Pokušala sam da je čitam kao recen­zent, ali se knji­ga oti­mala. Ova knji­ga ne visi u pros­toru, ona je deo ozbiljne kolek­ci­je živ­ot­nih priča.

- Osim nes­pornog doku­men­tarnog znača­ja, važno je ukaza­ti na značaj ove mono­grafi­je za potrebe studi­ja invalid­nos­ti u Srbi­ji. Naime, naučne studi­je invalid­nos­ti (eng. dis­abil­i­ty stud­ies), iako for­mal­no začete kra­jem 20. veka, svo­ju ekspanz­i­ju doživl­java­ju tek u 21. veku, kao inter­dis­ci­pli­narne akademske studi­je u okviru human­is­tičk­ih nau­ka i to uglavnom na uni­verzite­ti­ma u SAD. (Iz reven­z­i­je Bil­jane Sikim­ić)

Foto: Čila David

Aktivistk­in­ja za pra­va žena s inva­lidite­tom, Svjet­lana Tim­o­tić, ukaza­la je na važnost doku­men­to­van­ja delo­va istori­je o aktiviz­mu žena s inva­lidite­tom, jer se žena­ma s inva­lidite­tom retko daje pri­li­ka da gov­ore o svo­jim iskustvi­ma inva­lidite­ta, roditeljst­va, sek­su­al­nos­ti i nasil­ja kome su izložene.

- Tek u posled­nje vreme položaj žene sa inva­lidite­tom posta­je vidljivi­ji. Volela bih da studi­je invalid­nos­ti budu fem­i­nis­tičke studi­je, jer invalid­nost ima rod.

Suvad Zahi­rović napravio je osvrt na dvodeceni­jsko pri­jateljst­vo sa Gor­danom Rajkov, takođe ukaza­vši na važnost ostavl­jana tra­ga o sve­mu što je urađeno unutar pokre­ta za pra­va oso­ba s inva­lidite­tom.

- Djelo­van­je Gor­dane Rajkov je svo­jevrsno svje­dočanst­vo uni­verzal­nos­ti fenom­e­na invalid­nos­ti jer je usprkos društven­im prom­je­na­ma “seizmičk­ih” razm­jera na pros­toru Balka­na, invalid­nost opsta­la kao aktuel­no pitan­je na dnevnom redu donosi­la­ca poli­tičk­ih odlu­ka, a u čemu je Gor­danin dopri­nos zasig­urno bio više nego znača­jan. (Iz recen­z­i­je Suva­da Zahi­rovića)

Foto: Čila David

Priređi­vači­ca Mil­i­ca Mima Ružičić Novković objas­ni­la je da naslov knjige Izbori­ti se za izbor ukazu­je na to da, ako nemamo mogućnost da prav­i­mo izbore o stvari­ma koje nas se tiču, ne može­mo o sebi gov­oriti kao o samostal­nim osoba­ma.

- Iskust­vo Gor­dane Rajkov speci­fično je po tome što je ona, radeći i učeći, ulazi­la u nova pol­ja delo­van­ja, „pro­bi­jala“ uobiča­jne i postavl­jene granice i pril­ično rano upoz­nala važnost među­nar­o­dnog delo­van­ja na unapređen­ju građan­skih pra­va, konkret­no oso­ba sa inva­lidite­tom i pra­va žena, što je i moje iskust­vo. (Iz pred­gov­o­ra Mil­ice Mime Ružičić – Novković)