Mediji i mi, Novosti

Podrška Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poboljšanju pristupačnosti Sigurne ženske kuće ženama sa invaliditetom

Off

Orga­ni­zaci­ja za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA je u 2017. godi­ni inten­zivi­rala svo­je aktivnos­ti na obezbeđi­van­ju dos­tup­nos­ti uslu­ga zaštite od rod­no zas­no­vanog nasil­ja žena­ma s inva­lidite­tom priključivši se tako STEP UP! kam­pan­ji Evropske mreže pro­tiv nasil­ja nad žena­ma koja je usmer­e­na na unapređen­je dos­tup­nos­ti uslu­ga zaštite od rod­no zas­no­vanog nasil­ja za žene, uključu­jući i žene sa inva­lidite­tom.

Sves­na važnos­ti razmene stavo­va i iskus­ta­va između insti­tu­cionalnog i civilnog sek­to­ra u cilju pos­ti­zan­ja dos­tup­nos­ti za sve soci­jal­nih uslu­ga za žene i decu ugrožene porodičn­im nasil­jem koje se pruža­ju na ter­i­tori­ji gra­da Novog Sada, …IZ KRUGAVOJVODINA je pot­pisala Spo­razum o među­sob­noj sarad­nji i podrš­ci sa Cen­trom za soci­jal­ni rad Gra­da Novog Sada. Spo­razum pred­viđa da tokom godine zajed­nič­ki rade na podizan­ju svesti o znača­ju dos­tup­nos­ti lokalnih soci­jal­nih uslu­ga zaštite od nasil­ja u porod­i­ci za sve žene i decu, uključu­jući i žene i decu s inva­lidite­tom i dopri­ne­su unapređen­ju dos­tup­nos­ti soci­jal­nih uslu­ga zaštite od nasil­ja u porod­i­ci za žene i decu sa inva­lidite­tom, poseb­no usluge orga­ni­za­cione jedinice Cen­tra za soci­jal­ni rad Gra­da Novog Sada — Pri­h­vatil­ište za žene i decu ugrožene porodičn­im nasil­jem Sig­ur­na žen­s­ka kuća.

Jedan od obli­ka sarad­nje pred­viđen Spo­razu­mom je i zajed­nič­ka real­izaci­ja pro­jeka­ta. U tom pravcu …IZ KRUGAVOJVODINA je sačini­la pred­log pro­jek­ta Unapred­i­ti dos­tup­nost usluge stam­benog zbrin­ja­van­ja žrta­va porodičnog nasil­ja za žene i decu sa fiz­ičkim i sen­zorn­im inva­lidite­tom i apli­ci­rala na Javni konkurs za sufi­nan­sir­an­je pro­jeka­ta udružen­ja i drugih orga­ni­zaci­ja civilnog društ­va u oblasti soci­jalnog stanovan­ja koji je raspisa­lo Min­istarst­vo građev­inarst­va, sao­braća­ja i infra­struk­ture.

Min­istarst­va građev­inarst­va, sao­braća­ja i infra­struk­ture opre­delilo je 10 mil­iona dinara za podršku pro­jek­ti­ma soci­jalnog stanovan­ja i podrža­lo 10 pro­jeka­ta rekon­struk­ci­je sig­urnih kuća, među koji­ma i pro­jekat orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA. Pot­predsed­ni­ca Vlade, min­istar­ka građev­inarst­va, sao­braća­ja i infra­struk­ture i predsed­ni­ca Koor­di­na­cionog tela za rod­nu ravno­pravnost, prof. dr Zorana Miha­jlović je na svečanom pot­pi­si­van­ju ugov­o­ra o sufi­nan­sir­an­ju pro­jeka­ta istak­la „da je ovaj konkurs odličan primer sarad­nje državne uprave, lokalne samouprave i civilnog sek­to­ra kojim se dopri­nosi poboljšan­ju uslo­va stanovan­ja u sig­urn­im kuća­ma za žene žrtve porodičnog i part­ner­skog nasil­ja, ali i način da se bor­ba pros­tiv nasil­ja nad žena­ma podigne na viši nivo i jas­no kaže: Dos­ta nasilju nad žena­ma!

Direk­tor­ka …IZ KRUGAVOJVODINA, Svjet­lana Tim­o­tić je 23.5.2017. pot­pisala ugov­or o sufi­nan­sir­an­ju pro­jek­ta sa min­istarkom građev­inarst­va, sao­braća­ja i infra­struk­ture, prof. dr Zora­nom Miha­jlović. Sred­stvi­ma Min­istarst­va građev­inarst­va, sao­braća­ja i infra­struk­ture od 15. jula 2017. godine otpočeće građevin­s­ki radovi na Sig­urnoj žen­skoj kući Cen­tra za soci­jal­ni rad Gra­da Novog Sada u skladu sa prin­cip­i­ma pris­tu­pačnos­ti postavl­jen­im u Strate­gi­ji o pris­tu­pačnos­ti Gra­da Novog Sada 2012–2018 kojim će se obezbe­di­ti da ova uslu­ga soci­jalne zaštite postane pris­tu­pač­na i žena­ma i deci sa fiz­ičkim i sen­zorn­im inva­lidite­tom.

Dr Nada Pade­js­ki Šekerović, rukovoditelj­ka Sig­urne ženske kuće Cen­tra za soci­jal­ni rad Gra­da Novog Sada, istak­la je da će se ovim pro­jek­tom unapred­i­ti pris­tu­pačnost Sig­urne ženske kuće žena­ma sa inva­lidite­tom i da „na taj način šal­je­mo poruku da su vra­ta soci­jalne zaštite otvore­na svim žena­ma, bez obzi­ra na inva­liditet ili druge oblike poteškoća sa koji­ma se suočava­ju“.