Mediji i mi

Mihajlovićeva: Deset miliona dinara za pomoć sigurnim kućama

Off

Pot­predsed­ni­ca Vlade i min­istar­ka građev­inarst­va, sao­braća­ja i infra­struk­ture, prof. dr Zorana Miha­jlović, pot­pisala je danas ugov­ore o real­izaci­ji pro­jeka­ta u oblasti soci­jalnog stanovan­ja — pomoći sig­urn­im kuća­ma, sa pred­stavnici­ma nevladinog sek­to­ra koji se bave ovom oblašću.

U budže­tu min­istarst­va za 2017. opre­del­jeno je 10 mil­iona dinara za podršku pro­jek­ti­ma soci­jalnog stanovan­ja.

Ove godine odlučili smo da novac dobi­ju orga­ni­zaci­je koje se bave samo sig­urn­im kuća­ma jer želimo da bor­bu pro­tiv nasil­ja nad žena­ma podignemo na još viši nivo. Cilj ovog konkur­sa bio je da dopri­ne­se­mo poboljšan­ju uslo­va stanovan­ja u sig­urn­im kuća­ma za žene žrtve porodičnog i part­ner­skog nasil­ja, ali i da jas­no kaže­mo da je dos­ta nasil­ja nad žena­ma“, izjav­i­la je Miha­jloviće­va, koja je i predsed­ni­ca Koor­di­na­cionog tela za rod­nu ravno­pravnost.

Ona je dodala da će kroz podršku Min­istarst­va građev­inarst­va, sao­braća­ja i infra­struk­ture biti rekon­stru­isano 10 sig­urnih kuća.

Podrš­ka i pomoć koje žene žrtve nasil­ja dobi­ja­ju u sig­urn­im kuća­ma je od nemerljivog znača­ja i zato je važno da podrži­mo nji­hov rad i obezbe­d­i­mo odgo­vara­juće uslove za boravak u nji­ma“, rekla je Miha­jloviće­va, i istak­la da je ovaj konkurs odličan primer sarad­nje državne uprave, lokalne samouprave i civilnog sek­to­ra.

Ves­na Stano­je­vić, koor­di­na­tor­ka Save­to­val­iš­ta pro­tiv nasil­ja u porod­i­ci, zah­valila je na podrš­ci Min­istarstvu građev­inarst­va, sao­braća­ja i infra­struk­ture.

Do sada nis­mo imali ovakvu podršku i važno je da pre­poz­namo dobru volju koja iz ove ini­ci­ja­tive prois­tiče. Kroz ovaj pro­jekat obezbe­diće­mo da se žene koje su žrtve nasil­ja i nji­ho­va deca oseća­ju bol­je, da sve ono što im se pruža bude na višem nivou i da one zna­ju da neko mis­li na njih“, izjav­i­la je Stano­je­viće­va.

Dr Nada Pade­js­ki Šekerović, rukovodi­lac Sig­urne kuće u Novom Sadu, istak­la je da će se ovim pro­jek­tom povećati i izgra­di­ti pris­tu­pačnost sig­urn­im kuća­ma svim žena­ma sa inva­lidite­tom.

Na taj način šal­je­mo poruku da su vra­ta soci­jalne zaštite otvore­na svim žena­ma, bez obzi­ra na inva­liditet ili druge oblike poteškoća sa koji­ma se suočava­ju“, dodala je Pade­js­ki Šekerović.

http://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/mihajlovitsheva-deset-miliona-dinara-za-pomotsh-sigurnim-kutshama