Novosti

Saradnja PSD Železničar i organizacije …IZ KRUGAVOJVODINA

Off

Deo sred­sta­va u izno­su od 40.000 rsd, priku­pljenih od koti­zaci­je za FIT šet­nju za žene koju je PSD Železničar orga­ni­zo­vao 9. apri­la na Fruškoj gori, doniran je juče Orga­ni­zaci­ji za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINJA. Predsed­nik PSD Železničar, Nedeljko Rodić, i izvrš­na direk­tor­ka Orga­ni­zaci­je … IZ KRUGAVOJVODINA Svjet­lana Tim­o­tić, pot­pisali su ugov­or o donaci­ji.

- Akci­ja je bila uspeš­na, a ini­ci­ja­ti­va me je poseb­no obradovala, jer Orga­ni­zaci­ja na ovaj način ne priku­pl­ja sred­st­va. To nije naša prak­sa, sve­ga jed­nom smo imale ovo iskust­vo, ali ne za Orga­ni­zaci­ju nego za Mrežu SOS Vojvo­d­i­na. Radu­je me da i dru­gi pre­poz­na­ju ovu temu kao važnu i da oseća­ju društvenu odgov­ornost. Prven­stveno sam zado­volj­na odzivom žena, a razlog nije samo novac koje smo prikupile, nego to što su se žene odaz­vale da urade neš­to za sebe i za druge žene. Osećam tu vrstu zado­voljst­va: radeći za sebe, radi­mo za druge. Sarad­n­ja sa Železničarom je više nego zado­vol­java­juća, stek­li smo nove pri­jatel­je. Železničaru bih poželela da nas­tavi da na ovaj način bude društveno koris­tan i pre­poz­natljiv po takvoj vrsti rada. – rekla je Svjet­lana Tim­o­tić, izvrš­na direk­tor­ka Orga­ni­zaci­jeIZ KRUGAVOJVODINA.

Plan­i­narsko smučarsko društ­vo Železničar nedavno je proslav­i­lo 66 god­i­na pos­to­jan­ja. Od osni­van­ja 1951. godine, pa do danas, Železničar oku­pl­ja entuz­i­jaste, lju­bitel­je prirode i Fruške gore, u cilju pro­mo­ci­je zdrav­ih živ­ot­nih stilo­va. Akci­ja po kojoj je Železničar daleko poz­nat svakako je Fruško­gors­ki mara­ton koji ove godine slavi ozbil­jan jubilej: 40 god­i­na neprekidnog pos­to­jan­ja.

Uloga Železničara u podršci ženskom aktivizmu i borbi protiv nasilja?

Nedeljko Rodić: Prva FIT šet­n­ja tre­ba­lo je da bude namen­je­na žena­ma iz pros­tog razlo­ga što žene man­je učestvu­ju u plan­i­narskim i sport­skim aktivnos­ti­ma nego muškar­ci. Svi znamo da su žene man­je posvećene sebi nego porod­i­ci. Ali, porod­i­ca ne može da bude ni zdra­va, ni sta­bil­na ako se žena ne posveću­je sebi, svom fiz­ičkom i emo­cional­nom zdravlju. Cilj te šet­nje bio je da usmeri žene da više pažn­je posveću­ju sebi, kroz fiz­ičku aktivnost i boravak u priro­di. Dru­gi vid delo­van­ja bio je human­i­tarnog karak­tera, čemu je Železničar inače posvećen kroz najra­zliči­ti­je akci­je (od priku­pl­jan­ja odeće za nezbrin­u­tu decu, do dobro­voljnog davan­ja krvi). To je naš način da finan­si­js­ki podrži­mo dru­ga društ­va i ženske orga­ni­zaci­je. Sig­u­ran sam da su i oni koji nisu došli u šet­nju mogli da čuju za Orga­ni­zaci­ju … IZ KRUGAVOJVODINA i da će se pridruži­ti akci­ji na neki dru­gi način. Veru­jem sam da će se probu­di­ti svest o prob­lemi­ma sa koji­ma se suočava­ju žen­s­ka udružen­ja.

Po čemu ćeš pamtiti prvu žensku šetnju?

NR: Po sja­jnoj energi­ji. Pono­vo se pokaza­lo da žene mogu sve ako se slože. Imali smo tehničk­ih pro­pus­ta, auto­busi su kas­nili, pa sam zamo­lio dis­pečera da stanu na star­tu da ne gubi­mo vreme. Oko dves­ta žena je čeka­lo poče­tak šet­nje, a još stot­inu je pristiglo auto­busi­ma – na sveopšte oduševl­jen­je. Sve­dočili smo jed­nom sja­jnom dočeku, koji uopšte nije bio plani­ran. Žene su podržale same sebe, svo­je pri­jateljice, sve druge žene koje nisu mogle da dođu.

Da li možemo da očekujemo FIT šetnju #2?

NR: Kod nas je običaj da sve što održi­mo dva puta, pro­glasi­mo tradi­cional­nim. Za maj plani­ramo porodične šet­nje. Svakako ćemo nas­tavi­ti da pro­moviše­mo rad Društ­va, da orga­nizu­je­mo human­i­tarne akci­je i podržava­mo one koji­ma je to najpotreb­ni­je. Jedan od naših dugoročnih cil­je­va je da što više lju­di samoini­ci­ja­tivno počne da obi­lazi Frušku goru, koja je sve­ga 10 kilo­metara udal­je­na od cen­tra Novog Sada i nije eksploat­i­sana koliko bi mogla da bude. Mara­ton je umno­gome dopri­neo da danas svakod­nevno u šumi možete da sret­nete veći broj lju­di nego rani­je. Jed­na ustal­je­na gru­pa lju­di često ide u šet­nje po Fruškoj, ali taj krug tre­ba prošir­i­ti. Nepro­cen­ji­vo je provesti dan u priro­di. To je ono što želimo da demon­stri­ramo što većem bro­ju lju­di, kroz sve šet­nje i aktivnos­ti koje orga­nizu­je­mo.

Fruškogorski maraton zakazan je za 22 — 23. april. Bez obzira na vremenske (ne)prilike?

NR: Održao se ’99. kada su po Fruškoj gori padale bombe, a ne kiša.