Novosti

FIT šetnja za žene na Fruškoj gori

Off

Prva u nizu human­i­tarnih šet­nji u priro­di za žene u orga­ni­zaci­ji Plan­i­narsko-smučarskog društ­va Železničar iz Novog Sada održana je u nedelju, 9. apri­la sa zvaničn­im početkom u 11 časo­va. Uz prethod­no zagre­van­je i kratak uvod o važnos­ti fit­ne­sa bez obzi­ra na staros­no doba, 460 žena prepešači­lo je stazu od 4100 metara na Popovi­ci. Deo pri­ho­da od koti­zaci­je donira se Orga­ni­zaci­ji za podršku žena­ma s inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA, a svi start­ni bro­je­vi učestvo­vali su u nagrad­noj igri za besplatne fitnes pro­grame i druge proizvode koji pro­movišu zdrave živ­otne stilove.

Ivana Zelić ispred Orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA poz­drav­i­la je orga­ni­za­tore i učes­nice šet­nje..:

Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA aktiv­na je punih deset god­i­na i jed­i­na je orga­ni­zaci­ja na ter­i­tori­ji Vojvo­dine koja pruža podršku žena­ma s inva­lidite­tom u situaci­ja­ma porodičnog i part­ner­skog nasil­ja. Znamo da na svak­ih deset dana jed­na žena bude ubi­je­na, a ogro­man broj žena preživl­ja­va razne oblike nasil­ja. To nisu neke ‘druge’ žene, niti žene iz novin­skih priča, nego naše rođake, pri­jateljice, komšinice, koleginice… žene koje su među nama. Htela bih da ovu današn­ju šet­nju posve­ti­mo nji­ma i da šeta­mo za njih.

Da sve žene šeta­ju slo­bod­no, kao mi danas.

Među orga­ni­za­troka­ma akci­je je Daniela Sto­janović, instruk­tor­ka u sportu za fitnes i bodi bild­ing i savet­ni­ca za ishranu i suple­mentaci­ju Saveza za rekreaci­ju Vojvo­dine.

Odakle inicijativa za ovu šetnju?

Ne mogu to naz­vati ini­ci­ja­tivom, bio je to pri­jateljs­ki dogov­or, sa počet­nom ide­jom da žene vra­ti­mo priro­di. Fitnes je postao deo te priče, jer se njime inten­zivno bav­im, a sve osta­lo nadovezi­va­lo se jed­no na dru­go. Orga­ni­zaci­ja je bila veo­ma jed­nos­tavna, jer je sama zamisao sja­j­na, lju­di su pre­poz­nali njenu važnost i podržali akci­ju. Očeki­vala sam pedese­tak do sto žena koje će nam se pridruži­ti i podržati jedne druge, niko se nije nadao ovo­likom odzivu! Kada sam videla koliko žena se okupi­lo, emo­ci­je su me pot­puno savladale i krenule su mi suze. Pres­reć­na sam i prezado­volj­na, jer tako je malo potreb­no da se pokren­emo, da se vra­ti­mo priro­di i podrži­mo jedne druge. Ovo je šet­n­ja podrške. Nas­taviće­mo sa ovom ini­ci­ja­tivom, nisam još uvek sig­ur­na kojim ćemo tem­pom orga­ni­zo­vati dal­je šet­nje, ali je izves­no da hoće­mo i da će sva­ka doneti neš­to novo.

Šta (ni)je fitnes?

Fitnes nije podizan­je tego­va niti skakan­je u sali. Biti fit ne znači izglad­nji­vati se i vež­bati do iznemoglosti. To je psi­ho-fiz­ič­ka sposob­nost da se s lakoćom obavl­ja­ju svakod­nevne aktivnos­ti, fitnes je pitan­je zdravl­ja na svim nivoima. Iz cele priče ne može­mo isključi­ti ni zdravu ishranu, čemu ćemo se više posveti­ti na nared­nim oku­pl­jan­ji­ma. Čin­jeni­ca je da se na plan­e­tarnom nivou pre­jedamo, unosi­mo velike količine hrane koja nam nije potreb­na, pre sve­ga šećere. Kada kaže­mo namir­nice, veći­na lju­di pomis­li na hleb i mleko, umesto na sveže voće i povrće, žitarice, min­erale i vit­a­mine. Peri­od koji je pred nama pogo­dan je za promene u ishrani. Neočeki­vano dobar odziv danas je više nego jasan znak da tre­ba da nas­tavi­mo s radom na svim tim pitan­ji­ma.

Živi­mo u stres­nom vre­menu. Važno je znati da se stres ne javl­ja isključi­vo kada se suočava­mo sa prob­lemi­ma, nego je to pro­prat­na poja­va i dobrih prom­e­na. Dobre stvari su takođe stresne, tre­ba ih proslav­i­ti i oslo­bod­i­ti se stre­sa. Umesto da stres nagomilava­mo u kući, tre­ba ga istresti u priro­di ili u fitnes cen­tru. Ne mora­ju to biti neke preza­htevne vežbe – lagana šet­n­ja, vožn­ja bicik­la, sva­ki vid fiz­ičke aktivnos­ti je znača­jan, jer eli­m­iniše stres i raščišća­va um, vraća dobro raspoložen­je u kuću. Ko jed­nom krene u rekreativni fitnes, pot­pisu­jem da više ne odus­ta­je.

Više o Danielinom radu saznajte putem FB stranice In-Home Fitness: treninzi u vašem domu.

Volela bih da mi se žene pridruže i na tom web pros­toru, gde delim besplatne savete u vezi sa za fit­ne­som i ishra­nom. Odgov­oriću na svako pitan­je iz stručnog ugla, iz ugla žene i majke šes­naesto­godišn­jeg dete­ta, koja je prošla različite faze: od gojaznos­ti do fit mame u četrde­set prvoj. Kada ne znam neki odgov­or, nađem nači­na da saz­nam.