Mediji i mi

Gostovanje na RTV-u, Dobro jutro Vojvodino

Off

Pre­ma podaci­ma mreže “Žene pro­tiv nasil­ja“, u 2016-oj, u našoj zemlji, ubi­jene su 34 žene i sve su bile žrtve porodičnog nasil­ja. Sum­n­ja se da više od 140.000 lju­di trpi neki vid nasil­ja. I pored apela, sves­ni smo svakod­nevnih stradan­ja u porod­i­ci. Pa da li ste neka­da vi bili žrt­va nasil­ja, ili neko vama blizak i kome ste se obratili? Kako se zašti­ti i šta nam donosi novi zakon o spreča­van­ju nasil­ja u porod­i­ci, rećiće nam Ivana Zelić, koor­di­na­tor­ka SOS cen­tra Vojvo­d­i­na.

Datum i mesto: 17.januar 2017. Novi Sad
Gov­o­rila: Ivana Zelić

Radio-tele­viz­i­ja Vojvo­dine http://www.rtv.rs

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter