Istraživački rad

Istraživački rad

Off

Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA je sprov­ela do sada dva znača­j­na istraži­van­ja: Istraži­van­je o kvalite­tu živ­ota žena s inva­lidite­tom u Vojvo­di­ni i Istraži­van­je o sek­su­lanos­ti žena sa motorn­im inva­lidite­tom. Istraži­van­je o kvalite­tu živ­ota žena sa inva­lidite­tom sprove­de­no je u sarad­nji s Cen­trom za istraži­van­je i edukaci­ju TIM i orga­ni­zaci­ja­ma za podršku osoba­ma s inva­lidite­tom iz pet grado­va u Vojvo­di­ni: Sub­ot­i­ca, Som­bor, Kikin­da, Zren­janin i Novi Sad. Cilj istraži­van­ja je bio da se ispi­ta­ju prepreke s kojim se suočava­ju žene s inva­lidite­tom u Vojvo­di­ni u svo­joj živ­ot­noj sre­di­ni. Ono se odnosi­lo na tri oblasti rada orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA, a to su: ekonom­sko osnaži­van­je, repro­duk­tivno zdravl­je i zašti­ta od nasil­ja i diskrim­i­naci­je. Dobi­jeni rezul­tati ukaza­li su na stan­je i položaj žena sa inva­lidite­tom kada su u pitan­ju ove tri oblasti.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter