Istraživački rad

Istraživački rad

Off

Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA je tokom svog dosadašn­jeg rada sprov­ela neko­liko znača­jnih istraži­van­ja:

Istraži­van­je o kvalite­tu živ­ota žena sa inva­lidite­tom sprove­de­no je u sarad­nji s Cen­trom za istraži­van­je i edukaci­ju TIM i orga­ni­zaci­ja­ma za podršku osoba­ma s inva­lidite­tom iz pet grado­va u Vojvo­di­ni: Sub­ot­i­ca, Som­bor, Kikin­da, Zren­janin i Novi Sad sprov­eli smo 2011. godine. Cilj istraži­van­ja je bio da se ispi­ta­ju prepreke s kojim se suočava­ju žene s inva­lidite­tom u Vojvo­di­ni u svo­joj živ­ot­noj sre­di­ni. Ono se odnosi­lo na tri oblasti rada orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA, a to su: ekonom­sko osnaži­van­je, repro­duk­tivno zdravl­je i zašti­ta od nasil­ja i diskrim­i­naci­je. Dobi­jeni rezul­tati ukaza­li su na stan­je i položaj žena sa inva­lidite­tom kada su u pitan­ju ove tri oblasti.

Istraži­van­je o sek­su­al­nos­ti žena sa motorn­im inva­lidite­tom u Vojvo­di­ni sprov­eli smo 2013. godine u sarad­nji sa orga­ni­zaci­ja­ma oso­ba sa inva­lidite­tom iz Novog Sada, Sremske Mitro­vice, Somb­o­ra, Sub­o­tice i Zren­jan­i­na. U istraži­van­ju je učestvo­va­lo 45 žena sa motorn­im ivnalidite­tom uzras­ta od 18 do 65 god­i­na iz različi­tih mes­ta Vojvo­dine. Cilj istraži­van­ja je bio da opiše i anal­izira iskust­va i doživl­ja­je Vojvođan­ki sa motorn­im inva­lidite­tom u vezi sa sek­su­al­nošću: načine informisan­ja i sti­can­ja znan­ja o sek­su­al­nos­ti; telesne promene tokom puberte­ta; men­struaci­ju; intim­nu ličnu higi­jenu; izlaske, zabavl­jan­je, prvi poljubac, prvi sek­su­al­ni odnos; ginekološke pre­glede i kon­tra­cep­ci­ju; mas­tur­baci­ju; part­nerske veze i brak; trud­noću, rađan­je i odgoj dece.

Istraži­van­je o iskustvi­ma žena koje su preživele nasil­je

Istraži­van­je je real­i­zo­vano 2018. godine u okviru pro­jek­ta „Podrš­ka orga­ni­zaci­ja­ma civilnog društ­va u pružan­ju uslu­ga žena­ma i devo­jči­ca­ma koje su preživele nasil­je poseb­no žena­ma iz mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa, kao što su žene sa inva­lidite­tom i žene žrtve silo­van­ja i sek­su­alnog nasil­ja” koji je orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA sprov­ela u sarad­nji sa Agen­ci­jom Ujed­in­jenih naci­ja za rod­nu ravno­pravnost i osnaži­van­je žena UN WOMEN i uz finan­si­jsku podršku Evropske komisi­je u okviru Pro­gra­ma Zaus­tavl­jan­je nasil­ja nad žena­ma na Zapad­nom Balka­nu i u Turskoj: pri­me­na nor­mi, prom­e­na svesti. U okviru istraži­van­ja su doku­men­to­vana iskust­va žena sa inva­lidite­tom koje su preživele nasil­je i nji­ho­va iskust­va u pris­tupu služba­ma i usluga­ma podrške u oblasti zdravst­va, soci­jalne zaštite, bezbed­nos­ti i pravo­suđa.

Istraži­van­je o dos­tup­nos­ti službi i uslu­ga zaštite od nasil­ja

Istraži­van­je je real­i­zo­vano 2018. godine u okviru pro­jek­ta „Podrš­ka orga­ni­zaci­ja­ma civilnog društ­va u pružan­ju uslu­ga žena­ma i devo­jči­ca­ma koje su preživele nasil­je poseb­no žena­ma iz mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa, kao što su žene sa inva­lidite­tom i žene žrtve silo­van­ja i sek­su­alnog nasil­ja” koji je orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA sprov­ela u sarad­nji sa Agen­ci­jom Ujed­in­jenih naci­ja za rod­nu ravno­pravnost i osnaži­van­je žena UN WOMEN i uz finan­si­jsku podršku Evropske komisi­je u okviru Pro­gra­ma Zaus­tavl­jan­je nasil­ja nad žena­ma na Zapad­nom Balka­nu i u Turskoj: pri­me­na nor­mi, prom­e­na svesti. U okviru istraži­van­ja su priku­pljeni podaci o tome koliko su dos­tup­ne usluge zaštite od nasil­ja u oblasti zdravst­va, soci­jalne zaštite, bezbed­nos­ti i pravo­suđa, i doku­men­to­vane prepreke sa koji­ma se žene s inva­lidite­tom suočava­ju pri­likom pris­tu­pa usluga­ma i služba­ma zaštite.