uncategorized

USLUGE: SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja

Off

Cilj SOS tele­fona …IZ KRUGAVOJVODINA je da se nasil­je nad žena­ma sa i bez inva­lidite­ta uči­ni pre­poz­natljivim i vidljivim kao i da se žena­ma sa različitim vrsta­ma inva­lidite­ta pruži mogućnost da do podrške i infor­ma­ci­je dođu na način koji je nji­ma najpri­hvtljivi­ji.

SOS tele­fon za žene sa i bez inva­lidite­ta izložen­im nasilju i diskrim­i­naci­ji radi svakog radnog dana od 9 do 16 časo­va.

Možete nas dobiti na bro­jeve tele­fona 021447 040, 066447 040 ili na 0800 101010.

Podrš­ka i neophodne infor­ma­ci­je se mogu dobiti i putem e-maila sostelefon@izkrugavojvodina.org kao i ličn­im dolaskom u pros­tori­je orga­ni­zaci­je na Bule­varu vojvode Ste­pe 67.

Pored usluge SOS tele­fona, žena­ma sa i bez inva­lidi­ta koje su preživele nasil­je, orga­ni­zaci­ja pruža besplat­nu pravnu podršku, koja podrazume­va pravno save­to­van­je, pisan­je pod­ne­sa­ka i advokatsko zas­tu­pan­je.

 

 

Letak-Nadleznosti-i-postupanje-Centra-za-socijalni-rad

Pravni_postupci_za_zastitu_od_nasilja_u_porodici

Letak-Postupanje-policije-u-situacijama-nasilja-u-porodici