Usluge ...IZ KRUGA – VOJVODINA

Psihološka podrška

Off

Psi­hološ­ka podrš­ka podrazume­va indi­vid­u­al­no i grup­no psi­hološko save­to­van­je.

Indi­vu­dal­no psi­hološko save­to­van­je orga­nizu­je se za žene sa inva­lidite­tom i obavl­ja ga psi­hološk­in­ja tri sata nedeljno u pros­tori­ja­ma orga­ni­zaci­je. Podrazume­va indi­vid­u­alne raz­gov­ore licem u lice ili putem tele­fona. Ter­mi­ni za indi­vid­u­al­nu psi­hološku podršku se zakazu­ju pozivom na tele­fon 021÷447−040 svakog radnog dana od 9 do 16 časo­va, upući­van­jem mejla na adresu office@izkrugavojvodina.org ili lično u kance­lar­i­ji orga­ni­zaci­je, Bule­var vojvode Ste­pe 67, Novi Sad.

Psi­hološke radion­ice pred­stavl­ja­ju grup­ni ter­api­js­ki rad koji vode kval­i­fiko­vane psi­hoter­apeutk­in­je i podrzumeva­ju osnaži­van­je učes­ni­ca da pri­h­vate sebe. Na psi­hološkim radioni­ca­ma učes­nice, u grupi u kojoj su oku­pljene žene sa i žene bez inva­lidite­ta, pro­rađu­ju važne teme vezane za svakod­nevni živ­ot: ulo­ga roditel­ja i društ­va u formi­ran­ju slike o sebi, odnos pre­ma sop­stven­om telu, sek­su­al­ni odnosi, odnos pre­ma majčin­stvu… Zain­tereso­vane za grup­nu psi­hološku podršku mogu se obrati­ti na tele­fon 021÷447−040 svakog radnog dana od 9 do 16 časo­va.

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR