Novosti

Radionica društveno angažovane umetnosti No. 1

Off

Prvi kreativni sus­ret radne grupe umet­ni­ca u nas­ta­jan­ju odi­grao se 6. feb­ru­ara u Orga­ni­zaci­ji IZ KRUGAVOJVODINA, u pred­viđenom ter­minu od 11 do 15h (koji smo pro­bile, ne zato što smo dezor­ga­ni­zo­vane, nego nas je inspiraci­ja uzela pod svo­je). Jed­nome­sečni cik­lus radion­i­ca (zaključno sa 12. mar­tom) tem­ats­ki je ori­jen­ti­san ka prob­lema­ti­zaci­ji iskus­ta­va žena sa i bez (vidljivog)  inva­lidite­ta u sis­temi­ma zdravstvene zaštite. Ambi­jent: domovi zdravl­ja, ambu­lante, ordi­naci­je, polik­linike… home­opats­ki, psi­hoter­api­js­ki i dru­gi cen­tri.

U prvim faza­ma, radion­ičars­ki rad usmeren je na priku­pl­jan­je aut­en­tičnog mater­i­jala zas­no­vanog na znan­ji­ma i iskustvi­ma samih učes­ni­ca. Nakon toga otvara­ju se eksper­i­men­talne mogućnos­ti iznalažen­ja odgo­vara­juće vizualne forme (ili, pak, pot­punog razobliča­van­ja). Umet­nič­ka obra­da defin­isanog prob­le­ma može rezul­ti­rati video radovi­ma, fotografi­ja­ma, slika­ma, kolaži­ma, insta­laci­ja­ma… zav­is­no od afinite­ta koji se ispol­je unutar grupe.  Na kra­ju stvar­alačkog proce­sa, radovi će biti javno prezen­to­vani. Autor­ka i voditelj­ka ovog radion­ičarskog cik­lusa je mul­ti­medi­jal­na umet­ni­ca Ivana Inđin.

Na uvod­noj radion­i­ci bav­ile smo se osnovn­im poj­movi­ma, teori­jskim okvir­i­ma, znača­jem i značen­jem kon­tek­s­ta za stvaran­je nekog dela, jer slabo šta se rađa u vaku­umu.

Društveno angažo­vana umet­nost – šta je to i zaš­to (bi tre­ba­lo da) nas intere­su­je, kad smo već tu?

Društveno angažo­vana umet­nost je dis­ci­plina, inter­dis­ci­pli­narno pol­je i prak­sa. Ona je pro­voka­tivno promišl­jan­je koje uspostavl­ja dija­log različi­tih  aktera u društvu. Ona postavl­ja pitan­ja, ukazu­je na društvene prob­leme i nji­hove posledice, daje odgov­ore i moguća rešen­ja – kaže Ivana.

To je umet­nost koja izlazi iz okvi­ra strogih kanona, nadi­lazi sve usko-stručne i estetske principe. Neod­vo­ji­va je od ekonom­sko-društvenog karak­tera zajed­nice u kojoj je proizve­de­na. Umet­nič­ki alati otkri­va­ju nev­idljive društvene obrasce, situaci­je i odnose, sa težn­jom da se iza­zove društve­na prom­e­na. Umet­nost je ovde strate­gi­ja.  Za raz­liku od doku­men­tarnos­ti, angažo­vanom umet­nošću poruču­je se da ne mora biti tako kako sada jeste.

Poš­to je angaž­manom neod­vo­ji­vo vezana za konkret­no društ­vo i splet odnosa unutar nje­ga, nije neumes­no preispi­tati društvene grupe i zajed­nice koji­ma pri­padamo, kao i sop­stveni sta­tus unutar njih (inspiraci­je radi). Rec­i­mo da se grupe formi­ra­ju pre­ma pol­nim / rod­nim karak­ter­is­tika­ma, ste­penu i vidljivosti inva­lidite­ta, ele­men­ti­ma živ­otnog sti­la, načinu ishrane, sek­su­al­nim pref­er­en­ci­ja­ma, pro­fe­sion­al­nim afinite­ti­ma… Doslovno, sve može posta­ti kri­ter­ij koji nas čvršće vezu­je za poželjni mod­el – bela, het­erosek­su­al­na, zdra­va i plod­na, pla­va, vrsna kuvar­i­ca, briž­na, atrak­tiv­na i smer­na, neiskus­na i nev­ina čak i u doba trud­noće – ili nas, pak, udal­ja­va od tog mod­ela. Svako odstu­pan­je stvara osnovu za mar­gin­al­izaci­ju; za nepoš­to­van­je i diskred­i­to­van­je izb­o­ra.

Proverite ste­pen sop­stvenog odstu­pan­ja unutar porodice ili part­nerske zajed­nice, vršn­jačke grupe, na poslu ili fakul­te­tu. Da li ste dobro pri­lagođene, podređene ili povlašćene? Da li birate ili fak­tor želim-da-pri­padam-ovde (bilo gde) bira za vas? Koliko se žrtvu­jete soci­jal­izaci­ji? Ako ste veg­an­ka, ro-fudaši­ca (bože-saču­vaj), pri­pa­date nekoj dru­goj sek­ti (i sak­loni!), samohrana maj­ka sa inva­lidite­tom, tran­srod­na dom­i­na, slikar­ka sa cere­bral­nom par­al­i­zom, Romk­in­ja koja ne laže ili ste pod pri­tiskom da se opre­delite: jesi bisek­su­al­na ili  živiš sa bubre­gom man­je…?  Ako vam je dobro – onda niš­ta. Umet­nost nas­ta­je iz nezado­voljst­va. I ipak neče­mu služi: buđen­ju ljudske savesti. [D. Kiš]

Radionica Društveno angažovana umetnost

Radion­i­ca društveno angažo­vana umet­nost

Invalid­nost je kon­strukt – eksper­i­men­tal­no potvrđeno. Kada je jed­na devo­jči­ca sa pot­punim oštećen­jem vida prišla da upoz­na Nika Vujičića, radoz­na­lo je prelazi­la ruka­ma preko nje­gov­og tela. Napi­pala je prazne ramene čašice i nje­go­vo neo­bično malo stopa­lo. Bila je sasvim mir­na, kao da tu nema ničeg neo­bičnog, a onda je užas­nu­to vris­nu­la kada je dotak­la Niko­vo lice. Neočeki­vana reak­ci­ja – Nik zaista ima lepo lice – veći­na bi se složi­la. Ali devo­jči­ca je mis­lila drugči­je: — Baš je tužno što si tako dlakav! – objas­ni­la je. – Jesi ti vuk ili čovek?

Jesi ti žena ili lezbe­j­ka? Veg­e­tar­i­jan­ka – dok­tor ti propisao ili zbog pomodarst­va? Hoćeš da budeš umet­ni­ca ili da rađaš decu? Da nosiš pro­tezu ili da plešeš? Da budeš žena ili zmi­ja?

Posle man­je-više ličnog preispi­ti­van­ja i promišl­jan­ja meh­a­niza­ma koji­ma smo odbačene iz jedne pa ugu­rane u neku drugu priču (ili zajed­nicu), poz­abav­ile smo se žena­ma koje su angažo­vane u umet­nos­ti i koje umesto ili/ili bira­ju obo­je. Plešu na štaka­ma, slika­ju usti­ma, podižu dete bez ruku. Fri­daAli­son, Riva… i mnoge od nas koje tek tre­ba da otkri­je­mo. Fri­da, kralji­ca bola, prav­i­la je umet­nost od pobača­ja. Ali­son od svog trudnog tela; od porađan­ja bez tol­er­an­ci­je na bol. Riva je umet­ničkim sred­stvi­ma oformi­la zajed­nicu kojoj pri­pa­da – to je krug onih koji stvara­ju uslove za redefin­isan­je invalid­nos­ti u 21. veku. Može­mo li da naprav­i­mo umet­nost na pre­sečn­im tačka­ma sebe i pravne doku­mentaci­je, sebe i najčešćih pre­dra­su­da, sebe i arhitek­ton­skih bar­i­jera, sebe i diza­j­na zdravstvene opreme, sebe i nači­na na koji nam se (ne) obraća­ju stručno (i obesno) izučava­jući naša tela…?

Sas­taće­mo se pono­vo za sedam dana. Prav­i­mo krug, vir­tu­al­nu zajed­nicu, pro­fil­iše­mo  umet­nice sa inva­lidite­tom, prethod­nice i savre­menice.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter