Mediji i mi, Novosti, Portal o invalidnosti

Godišnje priznjanje za rodnu ravnopravnost organizaciji …IZ KRUGAVOJVODINA

Off

Priz­nan­je u oblasti ravno­pravnos­ti polo­va Pokra­jin­skog sekre­tar­i­ja­ta za privre­du, zapošl­ja­van­je i ravno­pravnost polo­va dodelju­je se u kat­e­gori­ja­ma pojedinac/ ka (građani i građanke) i orga­ni­zaci­ja (udružen­ja građana, pre­duzeća, organi i orga­ni­zaci­je) sa ter­i­tori­je AP Vojvo­dine.

Svo­jim delo­van­jem, nosio­ci ovog priz­nan­ja kon­tinuira­no su dopri­nosili razvo­ju demokratskog društ­va i ost­var­ili vidljive rezul­tate u ost­vari­van­ju poli­tike jed­nakih mogućnos­ti za žene i muškarce u svim oblas­ti­ma: rada i zapošl­ja­van­ja, poli­tičkog i javnog živ­ota, soci­jalne i zdravstvene zaštite, obra­zo­van­ja, informisan­ja, kul­ture i sporta.

Godišn­je priz­nan­je u oblasti ravno­pravnos­ti polo­va dodelju­je se od 2003. godine  sa cil­jem da se  poveća vidljivost rada pojedinaca/pojedinki i orga­ni­zaci­ja na polju unapređen­ja rodne ravno­pravnos­ti i ukaže na značaj prin­ci­pa jed­nakih mogućnos­ti kao osnove za izgrad­nju demokratskog društ­va i pri­b­liža­van­je evrop­skim tokovi­ma.

Odluku o dobit­nici­ma Priz­nan­ja u obe kat­e­gori­je donosi Pokra­jin­s­ka vla­da AP Vojvo­dine, na pred­log Save­ta za ravno­pravnost polo­va. Priz­nan­je se sas­to­ji od diplome, stat­ue i novačne nagrade.

U kat­e­gori­ji poje­d­inac, Priz­nan­je je dobi­la pre­duzetni­ca Kseni­ja Vlaović iz Novog Sada, a u kat­e­gori­ji orga­ni­zaci­je Priz­nan­je se dodelju­je Orga­ni­zaci­ji …IZ KRUGA —  VOJVODINA.

Orga­ni­zaci­ja se nagrađu­je za pose­ban dopri­onos u ost­vari­van­ju poli­tike jed­nakih mogućnos­ti za žene s inva­liditetm u oblas­ti­ma soci­jalne zaštite, informisan­ja, obra­zo­van­ja i zaštite žena s inva­lidite­tom od porodičnog nasil­ja. U detaljnom obra­zložen­ju razlo­ga za dodelu nagrade navo­di se jedin­stveno istraži­van­je na temu sek­su­al­nos­ti žena s motorn­im inva­lidite­tom koje je Orga­ni­zaci­ja sprov­ela i objav­i­la prethod­ne godine, kao i prvi koraci u osni­van­ja fem­i­nis­tičk­ih studi­ja invalid­nosti na Uni­verzite­tu u Novom Sadu.

Rad Orga­ni­zaci­je … IZ KRUGAVOJVODINA ovim je pre­poz­nat kao hrabra ino­v­a­tiv­na pro­gram­s­ka poli­ti­ka razvo­ja ravno­pravnos­ti polo­va, a poseb­na vred­nost je u njen­im zala­gan­ji­ma za afir­ma­ci­ju soci­jalnog mod­ela invalid­nos­ti i vred­no­van­je različi­tosti uopšte.

Svečano uručen­je održaće se u holu Pokra­jinske vlade u četvr­tak, 10. decem­bra 2015. godine, sa početkom u 14.00 časo­va.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter