Novosti

Svjetlana Timotić dobitnica priznanja za toleranciju

Off

Na Svečanoj sed­ni­ci Fon­daci­je Plavi Dunav koja je održana 16. novem­bra 2015. godine u 13.00 sati u Grad­skom muze­ju u Bačkoj Topoli, predsed­nik Fon­daci­je Šan­dor Egereši uručio je priz­nan­ja za tol­er­an­ci­ju  ovo­godišn­jim lau­re­ati­ma: Svjet­lani Tim­o­tić, lid­er­ki Orga­ni­zaci­je za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA; Saši Jankoviću, repub­ličkom zaštit­niku građana; i Human­i­tarnom udružen­ju Kar­i­tas iz Sub­o­tice.

Fon­daci­je Plavi Dunav od 2007. godine na Među­nar­o­d­ni dan tol­er­an­ci­je, 16. novem­bar, dodelju­je priz­nan­je za tol­er­an­ci­ju pojed­inci­ma i insti­tu­ci­ja­ma koje su svo­jim radom i javn­im angaž­manom doprineli pro­mo­visan­ju tol­er­an­ci­je, mul­ti­kul­tur­al­iz­ma, interkul­turnog i interetničkog dijalo­ga na području AP Vojvo­dine. Cilj ove nagrade je da pod­stakne posvećenost  i napore u oblasti tol­er­an­ci­je, ljud­skih pra­va i pro­mo­ci­je različi­tosti.