Novosti

Poseban izveštaj o diskriminaciji žena

Off

Pred­stavnice orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA, Svjet­lana Tim­o­tić i Ivana Nikolić su u u utorak 5.maja 2015. godine pris­ustvo­vale pred­stavl­jan­ju Posebnog izveš­ta­ja o diskrim­i­naci­ji žena Pov­ereni­ka za zašti­tu ravno­pravnos­ti na sed­ni­ci Odb­o­ra za ljud­s­ka i man­jin­s­ka pra­va i ravno­pravnost polo­va Nar­o­dne skupš­tine. Sed­ni­ca je održana u Domu Nar­o­dne skupš­tine.

Na sed­ni­ci su gov­o­rili: Meho Omerović — predsed­nik Odb­o­ra za ljud­s­ka i man­jin­s­ka pra­va i ravno­pravnost polo­va Nar­o­dne skupš­tine RS, Zorana Miha­jlović pot­predsed­ni­ca Vlade RS i predsed­ni­ca Koor­di­na­cionog tela za rod­nu ravno­pravnost, Gor­dana Čomić – pot­predsed­ni­ca Nar­o­dne skupš­tine RS i koor­di­na­tor­ka Ženske par­la­men­tarne mreže, Ire­na Vojačko­va Solora­no – direk­tor­ka Kance­lar­i­je UN u Srbi­ji i Neve­na Petrušić, pov­ereni­ca za zašti­tu ravno­pravnos­ti RS.

Meho Omerović je istakao da su žene izložene nasilju pre sve­ga zato što su žene, što su fiz­ič­ki slabi­je da se odbrane od nasil­ni­ka i što nisu ekonom­s­ki neza­v­isne, dok je Zorana Miha­jlović izjav­i­la da se na pitan­ju rodne ravno­pravnos­ti tre­ba dos­ta radi­ti i najav­i­la je da će se formi­rati nova rad­na gru­pa za usklađi­van­je porodičnog i kriv­ičnog zakona.

predstavljanjeizvestaja

Pred­stavl­jan­je Izveš­ta­ja u Domu Nar­o­dne skupš­tine

Neve­na Petrušić je rekla da su žene diskri­m­in­isane u svim oblas­ti­ma javnog i pri­vatnog živ­ota u Srbi­ji, a da su poseb­no diskrim­i­naci­ji izložene žene koje su višestruko mar­gin­al­i­zo­vane kao što su Romk­in­je, žene sa inva­lidite­tom, star­i­je žene, devo­jčice, žene sa sela, imi­gratk­in­je. Žene su slabi­je zas­tu­pljene na mes­ti­ma na koji­ma se odluču­je, izložene su diskrim­i­naci­ji pri­likom zapošl­ja­van­ja, dok se u medi­ji­ma prikazu­ju steretip­no i sek­sis­tič­ki, a nasil­je kojem su izložene se pred­stavl­ja na sen­za­cional­is­tič­ki način. Ipak, ona sma­tra da su učin­jeni bro­jni pomaci u odno­su na prethod­ne godine i ističe da smo na dobrom putu.