Novosti

Igrajte kviz u kome svi dobijamo – Udaljite nasilnika!

Off

Koali­ci­ja žen­skih orga­ni­zaci­ja (Autonom­ni žen­s­ki cen­tar, Osvit Niš, Peščanik Kruše­vac, …IZ KRUGAVOJVODINA, Cen­tar za podršku žena­ma Kikin­da, Žen­s­ki cen­tar Užice, SOS tele­fon Vran­je) zahte­va da se hit­no uvede udal­ja­van­je nasil­ni­ka iz stana na 14 dana kao mere zaštite žrta­va nasil­ja.

Pozi­va­mo građane i građanke da se pridruže ovom zahte­vu tako što će učešćem u KVIZU U KOME SVAKO DOBIJA poslati Min­istarstvu unutrašn­jih poslo­va poruku podrške za uvođen­je ove mere zaštite.

Autonom­ni žen­s­ki cen­tar je uputio pred­log Min­istarstvu unutrašn­jih poslo­va, da po uzoru na mnoge evropske zeml­je, u Zakon o poli­ci­ji uvede meru udal­ja­van­ja nasil­ni­ka iz stana i zabranu kon­tak­ti­ran­ja sa žrtvom na 14 dana. Ovu meru bi određi­vala poli­ci­ja na licu mes­ta ili najviše 48 sati nakon događa­ja.

Kada se desi nasil­je, u Srbi­ji uglavnom žene i deca izlaze iz kuće, dok nasil­nik koji je jedi­ni odgov­o­ran za nasil­je osta­je u zajed­ničkom domu, ne snoseći posledice za svo­je pon­ašan­je. Za to vreme žena sa decom boravi u oskud­nom ili nebezbed­nom pros­toru, men­ja dotadašn­ji način živ­ota, deca men­ja­ju okružen­je i školu. Boravak u sig­urnoj kući je vre­men­s­ki ograničen i uglavnom nedo­vol­jan da se žena osnaži, pron­ađe mesto gde će živeti sa decom, posao i reši dru­ga živ­ot­na pitan­ja, zbog čega se neretko vraća nasil­niku.

Pred­log se oslan­ja na Kon­ven­ci­ju Save­ta Evrope o spreča­van­ju i bor­bi pro­tiv nasil­ja nad žena­ma i nasil­ja u porod­i­ci, član 52 – Hitne mere zaštite. Ovaj član obavezu­je države da pre­duz­mu neophodne mere da nadležni odgani u situaci­ji neposredne opas­nos­ti ima­ju man­dat da izda­ju nalog učin­iocu nasil­ja da napusti mesto stanovan­ja žrtve u dovoljnom vre­men­skom peri­o­du i da mu zabrane da kon­tak­ti­ra žrtvu. Istovre­meno, to je i pre­poru­ka Komite­ta Ujed­in­jenih naci­ja za elim­i­naci­ju diskrim­i­naci­je žena data jula 2013. Repub­li­ci Srbi­ji u vezi sa nasil­jem pre­ma žena­ma.

Ovak­vo ovlašćen­je poli­ci­je je prvi put uve­de­no 1996. godine u Aus­tri­ji, nakon čega su među­nar­o­d­na tela pro­glasi­la taj mod­el dobrom prak­som koju tre­ba da prate i ostale države. Mnoge evropske države su usvo­jile slično zakon­o­davno rešen­je (Nemač­ka, Šva­j­cars­ka, Sloveni­ja…).
Pored toga što je praved­ni­ja, opci­ja u kojoj nasil­nik napuš­ta kuću je jef­tini­ja za državu, jer sman­ju­je troškove, kao što je plaćan­je borav­ka u sig­urnoj kući.

Podržite se zahtev Koali­ci­je žen­skih orga­ni­zaci­ja učešćem u KVIZU U KOME SVAKO DOBIJE putem saj­ta Potpisujem.org.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter