Novosti

Kaznimo promotere nasilja!

Off

Mreža Žene pro­tiv nasil­ja i mno­go­b­ro­jne orga­ni­zaci­ja civilnog društ­va Peti­ci­jom Kazn­i­mo pro­motere nasil­ja! zahte­va od Reg­u­la­tornog tela za elek­tronske medi­je (REM) zabranu dal­jeg emi­to­van­ja emisi­je DNK na TV Pink, a tom medi­ju sa nacional­nom frekven­ci­jom oduz­i­man­je dozv­ole za emi­to­van­je sig­nala.

U Peti­ci­ji se navo­di da je TV Pink u emisi­ji DNK emi­to­vanoj prošle nedel­je omogućio još jed­nom nasil­niku da pred oči­ma javnos­ti zlostavl­ja suprugu preispitu­jući njenu ispravnost u pos­tup­ku utvrđi­van­ja očin­st­va nad zajed­ničkom decom. Orga­ni­zaci­je civilnog društ­va su oce­nile da je time TV Pink dehu­man­i­zo­vala ženu, nor­mal­i­zo­vala muško nail­je pre­ma žena­ma, dala legit­imitet i doprinela eskalaciji nasil­ja sa bru­tal­nim ishodom.

Naime, prošle nedel­je u Jago­di­ni je na smrt pre­tuče­na žena od strane svog supru­ga, dok je nji­ho­vo dvo­je mal­o­letne dece bilo u sused­noj sobi. Mreža Žene pro­tiv nasil­ja se obrati­la javnos­ti zbog indi­ci­je da je jedan od mogućih moti­va za ubist­vo sum­n­ja na pre­varu izne­ta u emisi­ji DNK u kojoj su ubi­ca i žrt­va gos­to­vali pre mesec dana. Pre­ma navodi­ma medi­ja, nje­go­vo nasil­je pre­ma supruzi se pojača­lo u peri­o­du od sni­man­ja do prikazi­van­ja sporne emisi­je, a dva dana posle emi­to­van­ja nasil­nik ju je ubio. U medi­ji­ma se pojav­i­la i infor­ma­ci­ja da je žena u emisi­ji sniml­je­na sa vid­nim povredama. Nesh­vatlji­vo je i nedo­pus­ti­vo emi­to­van­je ovakvog medi­jskog sadrža­ja na tele­viz­iji sa nacional­nom frekven­ci­jom.

Postavl­ja se pitan­je zaš­to niko od ured­ni­ka sporne emisi­je nije pri­javio nadležn­im insti­tu­ci­ja­ma sum­n­ju na nasil­je nad sada poko­jnom ženom? Da li je rejt­ing emisi­je bio važni­ji? Ova emisi­ja pokazu­je kako medi­ji dopri­nose obnavl­jan­ju i uko­ren­ji­van­ju pre­dra­su­da o muškom nasilju pre­ma žena­ma. Podrža­van­jem i isti­can­jem sta­va da je žena nemoral­na (promiskuitet­na, pre­varan­tk­in­ja), pub­li­ka se navo­di na stav da je ona svo­jim pon­ašan­jem provocirala/izazvala/tražila nasil­je i sug­er­iše se da može pos­to­jati oprav­dan­je za nasil­je. Nema oprav­dan­ja za nasil­je! Za nasil­je je u celosti i uvek odgov­o­ran isključi­vo nasil­nik.

Peti­ci­ja je upuće­na Min­istarstvu kul­ture i informisan­ja, Reg­u­la­tornom telu za elek­tronske medi­je (kao i svakom/oj članu/ici poje­d­i­načno), Min­istarstvu za rad, zapošl­ja­van­je, borač­ka i soci­jal­na pitan­ja, Pov­ereni­ci za zašti­tu ravno­pravnos­ti, Ombuds­manu, Pov­ereniku za infor­ma­ci­je od javnog znača­ja i zašti­tu podata­ka o ličnos­ti, Koor­di­na­cionom telu za rod­nu ravno­pravnost i medi­ji­ma. Mreža je pod­nela i zvaničan zahtev TV Pink za dostavl­jan­je sporne emisi­je, kako bi se uloži­la i for­mal­na pritužbu REM-u.

Povodom peti­ci­je, Alek­san­dra Nestorov, aktivistk­in­ja Autonomnog žen­skog cen­tra i koor­di­na­tor­ka Mreže Žene pro­tiv nasil­ja gos­to­vala je u ves­ti­ma na TV N1 u sre­du, 8. apri­la 2015, a Ivana Nikolić, koor­di­na­tor­ka SOS službe …IZ KRUGAVOJVODINA, jedne od orga­ni­zaci­ja član­i­ca Mreže Žene pro­tiv nasil­ja, gov­o­rila je u Jutarn­jem pro­gram Radio tele­viz­ije Vojvo­dine u četvr­tak, 9. apri­la 2015. godine.

O akci­ji su do sada izveš­tavali bro­jni medi­ji:
TV N1;
RTS;
B92;
032 info net;
Novi Mag­a­zin;
RTV;
Mon­do;
Danas.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter