Usluge ...IZ KRUGA – VOJVODINA

Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

Off

Save­to­val­ište SEKS POZITIVNI CENTAR je vir­tu­al­ni pros­tor pouz­danih, prov­erenih i kvalitet­nih infor­ma­ci­ja i saz­nan­ja o sek­su­al­nos­ti žena sa inva­lidite­tom. U peri­o­du od 17. decem­bra 2012. do 8. jula 2013. …IZ KRUGAVOJVODINA pre­v­ela je tek­stove sa saj­ta www.sexualityanddisability.org uz saglas­nost CREA, fem­i­nis­tičke orga­ni­zaci­je sa sedištem u Nju Del­hi­ju, Indi­ja.

 

TELO
SEKSUALNI ODNOSI
PARTNERSKE VEZE
RAĐANJE
NASILJE

seksualnost

Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

TELO
SEKSUALNI ODNOSI
PARTNERSKE VEZE
RAĐANJE
NASILJE

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom