Novosti

Mreža Sos Vojvodina i Unija poslodavaca potpisale Memorandum o saradnji

Off

Mreža SOS Vojvo­d­i­na i Uni­ja poslo­dava­ca Vojvo­dine su u utorak, 17. mar­ta 2015. godine, u Novom Sadu pot­pisale Mem­o­ran­dum o sarad­nji koji bi tre­bao da pod­stakne društveno i soci­jal­no odgov­orno pon­ašan­je među poslo­davci­ma. Mem­o­ran­dum je u ime Uni­je poslo­dava­ca Vojvo­dine pot­pisao njen predsed­nik Stanko Krstin, a u ime Mreže SOS Vojvo­d­i­na, koor­di­na­tor­ka Đurđi­ca Ćaz­ić.

Ivana Nikolić, pred­stavni­ca orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA, jedne od 6 orga­ni­zaci­ja član­i­ca Mreže SOS Vojvo­d­i­na, gov­o­rila je o važnos­ti ekonom­skog osnaži­van­ja višestruko mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa kao što su žene sa inva­lidite­tom, kao i o prob­lemi­ma sa koji­ma se one sus­reću pri­likom zapošl­ja­van­ja.

Predsed­nik Uni­je poslo­dava­ca Vojvo­dine je istakao da se mora razmišl­jati o društveno odgov­ornom poslo­van­ju, kao i da nije dovoljno da obaveza poslo­davca bude jedi­no isplaći­van­je obaveza pre­ma državi i zaposlen­i­ma. Već da odnos pre­ma svakom zaposlenom tre­ba da bude dos­to­janstven.

Potpisivanje Memoranduma

Pot­pi­si­van­je Mem­o­ran­du­ma

O radu Mreže SOS Vojvo­d­i­na i njen­im člani­ca­ma gov­o­rila je koor­di­na­tor­ka Đurđi­ca Ćaz­ić. Ona je navela da Mrežu čini šest žen­skih orga­ni­zaci­ja iz Vojvo­dine, a osno­vana je sa cil­jem da putem SOS tele­fona žena­ma pruže infor­ma­tivno-psi­hološku i pravnu podršku.

Ispred Pokra­jin­skog sekre­tar­i­ja­ta za privre­du, zapošl­ja­van­je i ravno­pravnost polo­va gov­o­rila je Ani­ta Beretić, koja je naglasi­la značaj civilnog sek­to­ra u razvi­jan­ju novih strate­gi­ja u bor­bi pro­tiv nasil­ja pre­ma žena­ma.

Pot­pi­si­van­ju Mem­o­ran­du­ma o sarad­nji pris­ustvo­vali su i pred­stavni­ci kom­pani­je Gomeks, koja je u prethod­noj godi­ni podržala rad Mreže SOS Vojvo­d­i­na.

O događa­ju je izveš­tavala Novosad­s­ka tele­viz­i­ja, a vest o pot­pi­si­van­ju Mem­o­ran­du­ma o sarad­nji objavl­je­na je i na saj­tu Pokra­jinske Vlade.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter