Novosti

Promotivna akcija povodom Dana žena u Tržnom centru Big

Off

Koor­di­na­tor­ka SOS službe …IZ KRUGAVOJVODINA, Ivana Nikolić, i pred­stavnice orga­ni­zaci­je SOS Žen­s­ki cen­tar iz Novog Sada su u sarad­nji sa Col­or Press Group obeležile Među­nar­o­d­ni dan žena pro­mo­tivnom akci­jom u Tržnom cen­tru BIG u nedelju, 8. mar­ta 2015. godine.

Akci­ja je uključi­vala pred­stavl­jan­je mobilne aplikaci­je Bezbed­na i pro­mo­visan­je kam­pan­je Pot­pisu­jem koja se odnosi na punu pri­menu Kon­ven­ci­je Save­ta Evrope pro­tiv nasil­ja nad žena­ma i nasil­ja u porod­i­ci. Tokom cel­og dana pose­ti­o­ci BIG cen­tra su bili u prili­ci da pot­pišu plakat za pri­menu Kon­ven­ci­je i na taj način daju svoj dopri­nos bor­bi pro­tiv nasil­ja nad žena­ma.

Sva­ka žena koja je pot­pisala plakat dobi­la je ružu, pro­mo­tivni mater­i­jal orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINIA i SOS Žen­s­ki cen­tar i brošu­ru Koliko sam bezbed­na? Autonomnog žen­skog cen­tra iz Beogra­da. Akci­ju su podržale i pred­stavnice Tržnog cen­tra BIG, Son­ja Šurlan i Col­or Press Group-a, Mil­i­ca Đok­ić.

Pri­b­ližno četiri sto­tine posetitelj­ki i posetitel­ja različi­tog uzras­ta i iz najra­zliči­ti­jih mes­ta Vojvo­dine dali su pot­pis za pri­menu Kon­ven­ci­je.

O akci­ji je informisao por­tal Lep­ota i zdravl­je.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter