Novosti

Devet znamenitih žena sa invaliditetom za 8. mart

Off

Orga­ni­zaci­ja za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA u sarad­nji sa Pokra­jin­skim zaštit­nikom građana AP Vojvo­dine — OMBUDSMAN povodom 8. mar­ta orga­nizu­je pro­mo­tivnu akci­ju u 5 osnovnih ško­la (Jovan Popović, Prva vojvođan­s­ka briga­da, Ivo Lola Rib­ar, Jožef Ati­la i Dušan Radović) i 5 sred­njih ško­la (Gim­naz­i­ja­ma Jovan Jovanović Zmaj, Isido­ra Sekulić i Laza Kostić, Med­i­cin­skoj školi 7. april i Sred­njoj školi Sve­tozar Miletić) u Novom Sadu.

Cilj akci­je je da se učine vidljivim žene sa inva­lidite­tom i nji­ho­va dostignuća među mladim Novosađanka­ma i Novosađan­i­ma.

Na oglas­nu tablu ško­la biće postavl­jen plakat, a učenici­ma i učeni­ca­ma će biti podel­jeni lifleti. Plakat i lifleti sadrže fotografi­je i kratke biografi­je devet zna­meni­tih žena sa različitim vrsta­ma inva­lidite­ta iz zeml­je i sve­ta: Sara Bernar (1844), Helen Kel­er (1880), Fri­da Kalo (1907), Džu­dit Skot (1943), Gor­dana Rajkov (1944), Bar­bara Vaks­man Fidučia (1955), Mar­li Matlin (1965), Borisla­va Per­ić Ranković (1972) i Ejmi Malins (1976).

Plakat 9 ZNAMENITIH ŽENA SA INVALIDITETOM ZA 8. MART

Plakat 9 ZNAMENITIH ŽENA SA INVALIDITETOM ZA 8. MART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosadske dnevne novine Dnevnik objav­ile su 5. mar­ta 2015. u rubri­ci Društ­vo na 7. strani­ci infor­ma­ci­ju o aktivnos­ti­ma žen­skih orga­ni­zaci­ja koje su objavl­jene u Mapi deša­van­ja za 8. mart 2015. koju je izdala Rekon­struk­ci­ja žen­s­ki fond. Medi­js­ki prilog naslovl­jen Za dos­to­janstven rad napisala je nov­inar­ka Branisla­va Opra­nović.

Tekst Branislave Opranović, Dnevnik

Tekst Branislave Opra­nović, Dnevnik