Novosti

Predavanje o seksualnosti na Filozofskom fakultetu u Ljubljani

Off

U četvr­tak, 26. feb­ru­ara 2015. godine pred­stavnice Orga­ni­zaci­je za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJOVODINA, izvrš­na direk­tor­ka Svjet­lana Tim­o­tić i ured­ni­ca Por­ta­la o invalid­nos­ti Veroni­ka Mitro, pred­stavile su rad i pub­likaci­je orga­ni­zaci­je i Cen­tra za rodne studi­je, ACIMSI, Uni­verzite­ta u Novom Sadu i održale pre­da­van­je na temu Sek­su­al­nost žena sa motorn­im inva­lidite­tom na Odseku za Filo­zofi­ju Filo­zof­skog fakul­te­ta u Ljubl­jani.

Gos­to­van­je je orga­ni­zo­vala prof. dr Eva Bahovec, renomi­rana filo­zofk­in­ja i stručn­jak­in­ja u oblasti rod­nih studi­ja kao ini­ci­jal­ni sus­ret za ost­vari­van­je sarad­nje u oblasti fem­i­nis­tičk­ih studi­ja invalid­nos­ti između aktivistk­in­ja i stručn­jak­in­ja iz Ljubl­jane i Novog Sada.

Pre­da­van­je je orga­ni­zo­vano za stu­dente i stu­den­tk­in­je filo­zofi­je ali je bilo otvoreno i za zain­tereso­vana javnost. Za pred­stavnice …IZ KRUGAVOJVODINA poseb­no je drago­ceno što je pre­da­van­je prati­la zapaže­na slove­nač­ka aktivistk­in­ja za pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom, Ele­na Pečar­ič, koja se i sam bav­i­la pitan­jem sek­su­al­nos­ti žena sa inva­lidi­teom.

Boravak Svjet­lane Tim­o­tić i Veronike Mitro u Ljubl­jani obezbe­dili su Odsek za filo­zofi­ju Filo­zof­skog fakul­te­ta u Ljubl­jani i Rekon­struk­ci­ja žen­s­ki fond iz Beogra­da, a boravak olakšala i ulepšala Kaja Dolar, istraži­vači­ca u oblasti roda i jezi­ka.

Pitan­je invalid­nos­ti i sek­su­al­nos­ti uokvireno je u med­i­cin­s­ki okvir i osta­je apoli­tično i indi­vid­u­al­is­tičko čak i u Pokre­tu oso­ba sa inva­lidite­tom. Indi­vid­u­al­is­tič­ki fokus odvraća pažn­ju sa socio-struk­tu­ral­nih odnosa između oso­ba sa i bez inva­lidite­ta, sa sim­boličkog značen­ja inva­lidite­ta i poželjnos­ti u kul­turi, i psi­hološk­ih imp­likaci­ja doživl­ja­van­ja višestruk­ih prepre­ka pri­likom sek­su­alnog izraža­van­ja i razvi­jan­ja sek­su­al­nih odnosa. Pokret oso­ba sa inva­lidite­tom fokusira svo­ju energi­ju na pitan­ja koja su pod­ložni­ja društven­im prom­e­na­ma, kao što su pris­tu­pačnost, zapošl­ja­van­je, obra­zo­van­je… a pitan­je sek­su­al­nos­ti osta­je u dru­gom planu.

Orga­ni­zaci­ja za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA iz Novog Sada posled­njih neko­liko god­i­na se u kon­ti­nu­ite­tu bavi radom u oblasti sek­su­al­nos­ti žena sa inva­lidi­teom na različite načine i uz podršku različi­tih domaćih i među­nar­o­d­nih dona­to­ra.

U peri­o­du od 2008. do danas …IZ KRUGAVOJVODINA je uz podršku Rekon­struk­ci­je Žen­s­ki fond (2008−2010), Uprave za kul­tu­ru Gra­da Novog Sada i Pokra­jin­skog sekre­tar­i­ja­ta za kul­tu­ru (2011), holandske fon­daci­je Mama Cash (2012−2014) orga­ni­zo­vala ser­i­ju psi­hološk­ih i umet­ničk­ih radion­i­ca vezanih za sek­su­al­nost u kojoj su učestvo­vale mlade žene sa i bez inva­lidite­ta.

Korice knjige Seksualnost žena sa motonim invaliditetom

Korice knjige Sek­su­al­nost žena sa moton­im inva­lidite­tom

Pored toga, orga­ni­zaci­ja za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA pokrenu­la je 2010. godine elek­tron­sko glasi­lo Por­tal o invalid­nos­ti gde u okviru mag­a­z­i­na Žena i invalid­nost u sek­ci­ji Sek­su­al­nost i invalid­nost objavlju­je tek­stove iz ove oblasti. Za žene sa inva­lidite­tom sa srp­skog gov­ornog područ­ja, kao i za sve zain­tereso­vane za temu sek­su­al­nos­ti žena sa inva­lidite­tom, Por­tal je koris­tan izvor infor­ma­ci­ja, često i jedi­ni.

Uz podršku Gradske uprave za kul­tu­ru Gra­da Novog SadaIZ KRUGAVOJVODINA je 2009. godine pre­v­ela i objav­i­la knjigu autorke Ivone Dafi „Sve je moguće…“. Iako je prvi put izda­ta na engleskom jeziku sko­ro trideset god­i­na pre (1981), naše izdan­je je bila prva pub­likaci­ja u kojoj može­mo na srp­skom jeziku da čita­mo o sek­su­al­nim iskustvi­ma žena sa inva­lidite­tom i nji­hovim stavovi­ma o temama vezan­im za sek­su­al­nost. Zbog velikog intereso­van­ja kojе je izdan­je na srp­skom jeziku knjige „Sve je moguće…“ iza­z­va­lo, odlučile smo da ispi­ta­mo iskust­va i stavove vezane za sek­su­al­nost žena sa motorn­im inva­lidite­tom iz Vojvo­dine i 2014. godine objav­ile smo pub­likaci­ju sa istraži­vačkim rezul­ta­ti­ma uz Recen­z­i­ju uvažene pro­fe­sorke Svenke Sav­ić, stručn­jak­in­je u oblasti psi­hol­ingvis­tike, rod­nih studi­ja i poz­na­vateljke pitan­ja vezanih za nepriv­i­le­go­v­ane grupe i uz Pogov­or iz seks-poz­i­tivne vizure koji je napisala stručn­jak­in­ja za pitan­ja sek­su­al­nos­ti žena, Mar­i­jane Čanak.

Prepreke koje ometa­ju prist­up žena sa inva­lidite­tom sek­su­al­nom izraža­van­ju i sek­su­al­nim veza­ma često su veo­ma slič­na onim bar­i­jera­ma sa koji­ma se suočava­ju u pokuša­ju da se inte­grišu u društ­vo na sim­boličkom, ekonom­skom, soci­jal­nom, arhitek­ton­skom, psi­hološkom, i međuljud­skom nivu. To se ogle­da u ograničava­jućim stavovi­ma, nedostatku nov­ca i pro­gram­skog pris­tu­pa za usluge per­son­alne ais­ten­ci­je, fiz­ičke bar­i­jere i pitan­ja komu­nikaci­je i trans­porta, bar­i­jere koje sve mogu doprineti spreča­van­ju punog izraža­van­ja sek­su­al­nos­ti. Među­tim, jedin­stve­na za sek­su­al­nost su kul­tur­na značen­ja sek­su­alne atrak­tivnos­ti i poželjnos­ti, koja često u kom­bi­naci­ji sa drugim bar­i­jera­ma stvara­ju prob­lem žena­ma sa inva­lidite­tom. One istovre­meno mora­ju da rešava­ju i logis­tičke i sociokul­tur­ološke fak­tore u svo­joj potrazi za zado­vol­java­jućim sek­su­al­nim živ­o­tom.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter