Novosti

Koordinaciono telo za ravnopravnost polova i nevladine organizacije ujedinjeno u borbu protiv nasilja nad ženama

Off

Koor­di­na­tor­ka SOS službe orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA, Ivana Nikolić je u utorak, 24. feb­ru­ara 2015. godine pris­ustvo­vala sas­tanku u Vla­di Srbi­je sa predsed­ni­com Koor­di­na­cionog tela za rod­nu ravno­pravnost prof. dr Zora­nom Miha­jlović. Pred­stavnice nevla­dinih orag­nizaci­ja koje ima­ju više­godišn­je iskust­vo u bor­bi pro­tiv nasil­ja nad žena­ma su sa predstavnicima/cama Vlade Srbi­je raz­go­var­ale o unapređen­ju meh­a­niza­ma za bor­bu pro­tiv nasil­ja pre­ma žena­ma i unapređen­ju međusek­torske sarad­nje na nacional­nom i lokalnom nivou.

Prof. dr Zorana Miha­jlović je naglasi­la da veliku zah­val­nost tre­ba iskaza­ti, pre sve­ga, nevladi­nom sek­toru za sve što je do sada urađeno u pre­ven­ci­ji i spreča­van­ju nasil­ja nad žena­ma, jer iako insti­tu­cional­ni sis­tem zaštite pos­to­ji, ponekad zakaže u funkcionisan­ju. Istak­la je da Koor­di­na­ciono telo za rod­nu ravno­pravnost želi zajed­no sa nevla­din­im orga­ni­zaci­ja­ma da radi na reša­van­ju prob­le­ma nasil­ja nad žena­ma i da tre­ba naprav­i­ti plan za tekuću god­inu koji će uključi­vati ne samo rad na pre­ven­ci­ji i spreča­van­ju nasil­ja, već će biti usmeren i na pre­vazi­lažen­je teškoća sa koji­ma se žena nalazi nakon izlas­ka iz situaci­je nasil­ja. Plan se neće usvo­ji­ti dok svi akteri (Koor­di­na­ciono telo i pred­stavnice nevla­dinih orga­ni­zaci­ja) ne budu sagal­sni sa njim. Osim toga, drža­va ima obavezu da usa­glasi nacionalne zakone (pre sve­ga defini­ci­ju nasil­ja u porod­i­ci u Kriv­ičnom i Porodičnom zakonu) i uskla­di nacional­no zakon­o­davst­vo sa Kon­ven­ci­jom Save­ta Evrope o spreča­van­ju i bor­bi pro­tiv nasil­ja nad žena­ma i nasil­ja u porod­i­ci.
Na sas­tanku je dogov­oreno da udružen­ja u nared­nih sedam dana dostave pred­loge za Akcioni plan Koor­di­na­cionog tela za rod­nu ravno­pravnost u oblasti nasil­ja nad žena­ma i nasil­ja u porod­i­ci, kako bi što pre mog­lo da se krene u nje­govu real­izaci­ju.

Pored ovog sas­tan­ka, predsed­ni­ca Koor­di­na­cionog tela za rod­nu ravno­pravnost prof. dr Zora­nom Miha­jlović održala je sas­tanke i sa udružen­ji­ma građana koja se bave žena­ma u ekonomi­ji i žena­ma pre­duzetni­ca­ma, a plani­ra se i sas­tanak sa udružen­ji­ma koja se bave obra­zo­van­jem i zdravl­jem žena.

Vest o događa­ju objavl­je­na je na veb­saj­tu Vlade Repub­like Srbi­je pod naslovom Drža­va posveće­na suzbi­jan­ju nasil­ja nad žena­ma i na veb­saj­tu Min­istarst­va građev­inarst­va, sao­braća­ja i infra­struk­ture, u okviru koga funkcioniše Koor­di­na­ciono telo za rod­nu ravno­pravnost, pod nazivom Naprav­iće­mo rezul­tat samo ako svi radi­mo zajed­no.