Biblioteka

Specijalizovana biblioteka za pitanja neprivilegovanih grupa

Off

ROD JEZIKSEKSUALNOSTNACIONALNOST

Ako ste zain­tereso­vani za neku od ovih oblasti možete svakog radnog dana kon­sul­to­vati knjižni fond u našoj čitaoni­ci u peri­o­du od 11 do 15 sati svakog radnog dana u pros­tori­ja­ma orga­ni­zaci­je na adresi Bule­var vojvode Ste­pe 67, Novi Sad