Biblioteka

Specijalizovana biblioteka za pitanja neprivilegovanih grupa

Off

ROD JEZIKSEKSUALNOSTNACIONALNOST

Ako ste zain­tereso­vani za neku od ovih oblasti možete svakog radnog dana kon­sul­to­vati knjižni fond u našoj čitaoni­ci u peri­o­du od 11 do 15 sati svakog radnog dana u pros­tori­ja­ma orga­ni­zaci­je na adresi Bule­var vojvode Ste­pe 67, Novi Sad

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter