Novosti, Obrazovni rad

Pletenje prstima – radionice četvrtkom

Off

U pros­tori­ja­ma orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA (Bule­var vojvode Ste­pe 67, Novi Sad) započin­je­mo cik­lus dugo najavlji­vanih radion­i­ca PLETENJA PRSTIMA. Prva u nizu radion­i­ca zakazana je za četvr­tak, 5. feb­ru­ara 2015, s početkom u 16 časo­va. Radion­ice su besplatne, a vodi ih Maja Lulić, pedagošk­in­ja i kreativ­na sarad­ni­ca …IZ KRUGAVOJVODINA. Radion­ice se real­izu­ju uz podršku Pokra­jin­skog sekre­tar­i­ja­ta za privre­du, zapošl­ja­van­je i ravno­pravnost polo­va. Poje­d­i­nač­na radion­i­ca tra­je 120 min­u­ta (sa pau­zom za čaj i tzv. ženske priče), a pred­viđeno je da ceo kurs (savla­da­van­ja početnog nivoa tehnike pleten­ja) tra­je ukup­no osam sus­re­ta. Radion­i­ca je osmišl­je­na za grupu od pet do osam polazni­ca (8, jer liči na dvostruku petlju). Ako ste raspoložene da budete jed­na od njih – javite nam se na office@izkrugavojvodina.org.

Zaš­to pre­poruču­je­mo ovu radion­icu? Jer ne zahte­va niš­ta osim malo vunice i str­pljen­ja. Dobra je gim­nas­ti­ka za prste. Pod­stiče stvar­alašt­vo. U naj­doslovni­jem smis­lu – upošl­ja­va ruke i smiru­je um. Kreativno je i zabavno, žen­s­ki. Ne, niš­ta nalik nekoj Penelop­i­ja­di – jer ne čekamo ni na šta, nego (doslovno) drži­mo rad­nu nit u svo­jim ruka­ma. I po Ari­jad­ni­noj mus­tri, izvodi­mo same sebe iz lavir­in­ta (svakod­nevne ruti­ne). I zato što je toliko antičk­ih bogin­ja mudrosti među vrhovn­im pletil­ja­ma…

Mod­er­na neu­rološ­ka istraži­van­ja potvrđu­ju to (mit­sko i potis­nu­to) razumevan­je finih veza između veš­tine pleten­ja i men­talnog ras­ta. Eksper­i­men­tal­no je utvrđeno da vežban­je pokretljivosti mišića šake može da stim­uliše men­talne aktivnos­ti. Rit­mič­ka aktivnost pleten­ja uvo­di u stan­je smirenos­ti, angažu­je volju za stvaran­jem, pod­stiče pro­duk­tivnost. Poš­to sva­ka ruka ima svoj zadatak, sinhro­nizu­je se rad obe mož­dane hem­is­fere, kao i kon­tro­la oči­ju nad ruka­ma. Praćen­je ispletene niti (petlji i čvoro­va) analog­no je praćen­ju toka sop­stvenih mis­li. Sve je logič­ki nadovezano jed­no na dru­go, zar ne? Uz to, sva­ka savladana vešti­na unosi novu (neophod­nu) dozu samopoš­to­van­ja.

Svakako, možete osta­ti kod kuće i pokušati da pre­bro­ja­vate petl­je gleda­jući neki veb-tutori­jal na ovu temu… ali samo do četvrt­ka. Tad uči­mo od Maje kako se prave ešarpe, šalovi, kape i dru­gi mod­ni aksesoari…

_____________________________________________

Maja Lulić (1983), diplomi­rana pedagošk­in­ja i ser­ti­fiko­vana trener­i­ca asertivnos­ti. Više­godišn­ja sarad­ni­ca i aktivistk­in­ja u neko­liko orga­ni­zaci­ja za osnaži­van­je i pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom. Pohađala mno­go­b­ro­jne obuke iz oblasti nenasilne komu­nikaci­je, emo­tivne pis­menos­ti i lid­er­st­va, kreativnih ručnih rado­va.