Novosti

Signal za pomoć – akcija kompanije Gomex

Off

Orga­ni­zaci­ja IZ KRUGAVOJVODINA u petak je, 30. jan­u­ara 2015. godine pored pet drugih orga­ni­zaci­ja koje čine MREŽU SOS VOJVODINA (Žen­s­ki eduka­tivni cen­tar iz Zren­jan­i­na, SOS žen­s­ki cen­tar iz Novog Sada, Žen­s­ka alter­na­ti­va iz Somb­o­ra, Cen­tar za podršku žena­ma iz Kikinde, Udružen­je Roma iz Novog Beče­ja) pot­pisala dona­tors­ki ugov­or sa kom­pani­jom GOMEX iz Zren­jan­i­na u Medi­ja cen­tru Vojvo­dine u Novom Sadu.