Novosti

Počinju radionice knjigoterapije!

Off

U pros­tori­ja­ma orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA (Bule­var vojvode Ste­pe 67, Novi Sad) započin­je­mo cik­lus radion­i­ca KNJIGOTERAPIJE. Otvoreno uvod­no pre­da­van­je za sve zain­tereso­vane zakazano je za petak, 6. feb­ru­ara 2014. u 18 časo­va.

Na prvom sus­re­tu upoz­naćete se sa poj­mom knjig­oter­api­je i saz­nati ko se sve tim pol­jem (ne) bavi kako u sve­tu, tako i kod nas. Ujed­no će biti pred­stavl­jen osnovni kon­cept, moguće teme i dinami­ka radion­ičarskog rada (sa grupom u formi­ran­ju).

Kao što je već svi­ma znano, knji­ga ima različite upotreb­ne vred­nos­ti…: ubi­ja sve vrste inseka­ta (osim mol­ja­ca, koji su po priro­di knji­goot­porni); knji­ga kao rasad­nik (kućne) prašine i rasku­pusa­van­ja; kao relikvi­ja zak­lin­jan­ja i zave­to­van­ja (na večnu ver­nost, sa rukom položenom na Kama sutru)… Nekad su knjige (bile) pro­ročke: ako udžbenik nekom nespret­nom igrom sluča­ja padne na pod, stu­den­t/-kin­ja bol­je da ni ne izlazi na ispit. Pad je pad; nemi­novno. Neke tajne knjige toliko su šifrovane, da su pot­puno pre­stale da budu knjige i pretvo­rile su se u rekvizite poročnih igara. Neke su pisane otro­vn­im mas­tilom i obilu­ju mag­a­rećim uši­ma. Jer znan­je je opasno(st). Mno­gi su knjigožder­ači zau­vek stradali…

Knjig­oter­api­ja je za vas uko­liko…
… veru­jete u inspi­ra­tivnu moć knjige;
… mis­lite da knji­ga posta­je živi saučes­nik vašeg živ­ota;
… umete da se otvorite za knjigu bar koliko i ona za vas;
… sma­trate da su sadrža­ji, likovi, teme u knjiga­ma pri­menlji­vo sug­es­tivni;
… niš­ta od ponuđenog, samo želite da radite na sebi (sa sobom i sa nama) kul­tivisan­jem sti­la eklek­tičkog kon­tra­punk­ta;
… radoz­nali ste da sagle­date sebe i svoj živ­ot preko pisane baš­tine;
… tre­ba vam novi vid (pametne) razon­o­da za petak popodne.

Kon­cept knjig­oter­api­je u razra­di… :
Iako čitan­je (naroči­to knji­ga) nije novo, već se (navi­ka) spon­tano uspostavi kao sas­tavni deo živl­jen­ja, time se ne isc­plju­ju poten­ci­jali koje (proči­tana) knji­ga nudi. Sis­tem­ati­zo­van­je i nje­na osmišl­je­na razra­da jeste knjig­oter­api­ja, bilo kao:
… ople­men­ji­van­je sebe, pis­menos­ti i kul­ture;
… podizan­je kvalite­ta živ­ota na viši nivo;
… spon­tano razreša­van­je živ­ot­nih dile­ma i prob­le­ma;
… proširen­je razumevan­ja drugih i sebe;
… dop­un­ska ter­api­ja različitim man­i­festaci­ja­ma psi­hološk­ih prob­le­ma.

U tom smis­lu, knjig­oter­api­ja je pri­menlji­va u for­mi radion­i­ca za indi­vid­u­al­ni ili grup­ni rad, u sko­ro svim dob­n­im gru­pa­ma, kod oso­ba koje su sa ili bez aktuel­nih psi­hološk­ih poteškoća.

Pred­viđeno je da se radion­ice održava­ju jedan­put nedeljno (svakog pet­ka) u tra­jan­ju od sat i po (inter­ak­tivnog i dinamičnog, pa tako i bržeg) vre­me­na. Plan je da cik­lus radion­i­ca potra­je ukup­no dvanaest nedel­ja. (Iako se broj dvanaest najlakše dobi­ja množen­jem tro­jke (muškog bro­ja) i (ženske) četvorke, pa tako pred­stavl­ja broj dinamičkog stvaran­ja u kos­mo­su… to apso­lut­no neće imati uti­ca­ja na odbro­ja­van­je naših sus­re­ta. Čas­na bib­liotekars­ka. Ko ipak veru­je u sluča­jnos­ti, neka još jed­nom proveri.) Radion­ice vodi dr Alek­san­dar Mrđen, kao mod­er­a­tor, odgov­o­ran za izbor odgo­vara­jućih knji­ga i dodatak pisanog, audio-video mater­i­jala za svaku temu i sus­ret. Uvod­na radion­i­ca kojom otvaramo cik­lus ovog pet­ka besplat­na je, a cena učešća u grupi od pet i više učes­nika/-ca iznosiće 500 dinara po sus­re­tu.

TEMATIKA RADIONICA
(pri­lagodlji­va intereso­van­ju grupe):

 • KNJIŽEVNOST PROZA
 • POEZIJA
 • KOMPARATIVNOST
 • ANTROPOLOGIJA
 • ISTORIJA PRIVATNOG ŽIVOTA
 • MITOLOGIJA
 • RELIGIJSKI DOŽIVLJAJI
 • MISTIKA
 • EPSKO TRADICIONALNA BAŠTINA
 • BAJKE
 • PSIHOLOGIJA
 • UMETNOST

Uko­liko se pronalazite u nave­den­im temama, najavite nam svoj dolazak na office@izkrugavojvodina.org. Pot­pišite se svo­jom omil­jenom knjigom… a pot­puno je u redu da nam dostavite i ceo spisak nez­ab­o­ravnih naslo­va, auto­ra sa koji­ma delite srod­nost sen­z­i­bilite­ta, žan­ro­va (još bol­je ako su hib­rid­ni), svo­jih (opsesivnih) tema i oblasti intereso­van­ja…

MODERATOR CIKLUSA
(sam o sebi i povodom sebe o knjig­oter­api­ji):

Dr Alek­san­dar Mrđen (Novi Sad), lekar speci­jal­ista za plućne bolesti i klin­ičku far­makologi­ju i mag­is­tar med­i­cin­skih nau­ka. Tokom dvade­se­to­godišn­je kar­i­jere radio je u bol­ni­ci, u kom­pani­ji za klin­ičko ispi­ti­van­je leko­va, kao i u više far­ma­ceut­skih fir­mi. Na taj način istražu­je različite aspek­te prob­lematike lečen­ja, kroz sus­rete sa mno­go­b­ro­jn­im ljudi­ma, raznovrsnim situaci­ja­ma i iskustvi­ma. Kao pro­dukt menadžer završa­va i MBA poslediplomske studi­je, akti­van je pre­davač, kako na domaćim tako i na inos­tran­im kon­gres­i­ma gde izlaže stručne radove.

Od det­injst­va i rane mla­dosti do danas, razvi­ja ljubav pre­ma knjizi i pro­dublju­je intereso­van­je za teme i oblasti koje se kreću od lepe književnos­ti, preko umet­nos­ti, antropologi­je i etnologi­je, do psi­hologi­je, filo­zofi­je, religi­je i duhovno-alter­na­tivnih kon­cepa­ta. Pos­to­je edukaci­je i diplome, a pos­to­je i vokaci­je i afiniteti. Šta nam od toga daje kval­i­fikaci­ju za istu­pan­je i bavl­jen­je nečim? I jed­no i dru­go.

Ide­ja o kon­cep­tu knjig­oter­api­je kao svr­sishodnog i potvrđenog ličnog iskust­va, dovela ga je do potrebe za real­izaci­jom takvog pris­tu­pa izuča­van­ja živ­ota i sti­la živl­jen­ja, koji spa­ja­jući radost otkri­van­ja i uži­van­ja u pisanoj baš­ti­ni otvara mogućnost sve dal­jeg samorazvo­ja, i to kao puta a ne cil­ja, jer cilj i ovog puta jeste spoz­na­ja sebe, ali na način koji je neisključi­vo otvoren ka real­nos­ti­ma, čime ostavl­ja mogućnost da se napravi otk­lon od zamke pre­ten­cioznos­ti i da se sebi dozvoli dosezan­je katarze preko samokon­tradik­ci­je. Jer blaženo nije ni znan­je ni neznanje,već svest o nez­nan­ju.

Knjige na planu sadržine mogu da dotaknu mis­li i osećan­ja, a na planu forme veo­ma su pogodne i dos­tup­ne za pro­radu. One nude kon­struk­tivno sagov­orništ­vo koje mož­da ne može­mo naći u svakod­nevi­ci. Mis­li i osećan­ja verovat­no tre­ba pre­vazi­laz­i­ti, ali ne isključi­van­jem, već promišl­jan­jem i doživl­ja­van­jem, u čemu se knji­ga kao pred­ložak može pokaza­ti kao zgod­no sred­st­vo i mudro rešen­je.