Obrazovni rad

Trening asertivnosti

Off

Asertivni tren­ing je rad na samopouz­danom pon­ašan­ju, nje­gov­om sti­can­ju, jačan­ju i unapređen­ju. Tokom asertivnog treninga rad na sebi ost­varu­je se kroz igre ulo­ga i ver­bal­no razreša­van­je iza­zo­va u međuljud­skim odnosi­ma… Cilj radion­i­ca je pre­vazi­lažen­je uobiča­jenih poteškoća u ja – ti komu­nikaci­ji i osnaži­van­je žena da uvek i svu­da iskažu svo­ja aut­en­tič­na mišl­jen­ja i raspoložen­ja.

Radion­ice će se održa­vati četvrtkom u tra­jan­ju od po tri sata, a pred­viđeno je da ceo tren­ing tra­je ukup­no osam sus­re­ta. Mak­si­malan broj učes­ni­ca je osam. Radion­ice vodi Maja Lulić, diplomi­rana ped­a­gog­i­ca i ser­ti­fiko­vana trener­i­ca asertivnos­ti.