Obrazovni rad

Dan samopouzdanja

Off

Radion­i­ca jačan­ja samopouz­dan­ja kroz vežbe smeh joge, dis­an­ja, med­itaci­je i vođene fan­taz­i­je; rad na afir­ma­ci­ji u grupi ili u parovi­ma.

Kada se sme­jete, ceo svet se sa vam sme­je. Smeh pod­seća i odz­van­ja da je živ­ot zaista vredan živl­jen­ja. Kada stvari idu dobro, svako može da se sme­je, ali kada se sve ras­padne – ako i tada može­mo da se sme­je­mo – to je evolu­ci­ja i rast. Dak­le, ne pos­to­ji niš­ta u živ­o­tu što više vre­di od tvog sme­ha. Ne dozvo­lite da izgu­bite smeh zbog bilo čega. Događa­ji dođu i prođu. Neki su malo pri­jat­ni, neki nepri­jat­ni, ali pos­to­ji deo vas koji ostane netaknut, čuva­jte ga.

Sva­ki put kada izgu­bi­mo dodir sa tim netaknu­tim delom sebe, šta može­mo da uradi­mo? Može­mo da mu priđe­mo kroz neko­liko slo­je­va sop­stvenog pos­to­jan­ja. Prvo, naše telo – proverite da li ste imale dobar odmor, pravil­no se hranile i radile neke vežbe. Zatim se osvr­nite na dis­an­je. Svako raspoložen­je uma ima defin­isan ritam dis­an­ja. Usmer­a­van­jem pažn­je na ritam dis­an­ja, um i telo se mogu poz­i­tivno (pre)orjentisati.

  • Smeh dozvol­ja­va ljudi­ma da budu otvoreni­ji jed­ni pre­ma drugi­ma, jer to stvara sig­urnost.
  • Smeh ruši instik­tivne bar­i­jere među ljudi­ma i dozvol­ja­va im da veru­ju jed­ni drugi­ma.
  • Smeh joga je put do bezuslovne ljubavi.

Radion­ice vodi psi­hološk­in­ja i smeh joga lid­er­ka Tan­ja Sto­jšić Petković, svakog ponedelj­ka.