Novosti

Biosinteza i telesna terapija

Off

Orga­ni­zaci­jaIZ KRUGA VOJVODINA orga­nizu­je radion­icu bios­in­teze i telesne ter­api­je u utorak, 23. decem­bra 2014. u 16 časo­va. Radion­i­ca će se održati u pros­tori­ja­ma Orga­ni­zaci­je u uli­ci Bule­var vojvode Ste­pe 67 u Novom Sadu. Radion­icu će vodi­ti Ana Bažo­va Grn­ja. Tokom radion­ice posvetiće­mo se sup­til­nom radu na telu i telesnim blokovi­ma (blokadama) kroz dah, dodir i pokret, pretežno u ležećem položa­ju.

Broj mes­ta je ograničen na 10 učes­ni­ca, pri­javite se na vreme putem ime­jla (office@izkrugavojvodina.org) ili tele­fonom rad­nim dan­i­ma od 9 do 16 sati (021÷447−040).

Bios­in­tezu je osno­vao David Boadel­la iz Engleske, sa uporištem u telesnoj ter­api­ji čiji je osni­vač Wil­helm Reich, kao holis­tič­ki mod­el za indi­vid­u­al­ni razvoj, soci­jal­nu inte­graci­ju i duhovni rast. Bios­in­teza pred­stavl­ja mod­er­an prist­up u somatskoj psi­hoter­api­ji zas­no­van na inte­graci­ji znan­ja zapadne psi­hologi­je o psi­ho­so­matskim blokovi­ma i istočnog učen­ja o ener­get­skim orbita­ma (putan­ja­ma). Reč bios­in­teza znači inte­graci­ja živ­ota. Bios­in­teza delu­je na pro­ces samoost­varen­ja, što pod­stiče organ­s­ki rast, lični razvoj i razvoj duhovnog integrite­ta. Cilj našeg rada je sjed­in­ja­van­je tri suštin­s­ka aspek­ta ljud­skog pos­to­jan­ja: 1) somatskog ili pos­to­jan­ja tela, 2) psi­hološkog doživl­ja­ja i 3) duhovne suš­tine.

Zbog toga u psi­hoter­api­jskoj prak­si bios­in­teza pored raz­gov­o­ra koristi i rad sa pokre­tom, dodirom, dahom i imag­i­naci­jom.

_______________________________________________________

Mr Ana Bažo­va Grn­ja (1975, Novi Sad), psi­hološk­in­ja u Istražnom zatvoru u Ban­skoj Bistri­ci (Slo­vač­ka). Diplomi­rala na Odseku za psi­hologi­ju Filo­zof­skog fakul­te­ta Uni­verzite­ta Komen­skog u Bratislavi (1999). Sred­nju med­i­cin­sku školu završi­la je u Som­boru (1994). Pose­du­je iskust­vo u radu sa intra­ven­skim koris­nici­ma, kao i u save­to­val­iš­ti­ma za mlade.

Znan­je iz telesne ter­api­je sti­cala je na Insti­tu­tu za telesnu ter­api­ju u Češkoj Repub­li­ci u Školi za bios­in­tezu (od 2000. do 2005). Školu je osno­vao David Boadel­la iz Engleske, a vodi je tim među­nar­o­d­nih tren­era. Ujed­no se usavršavala kod prof. dr sci med. Ljil­jane Klisić u Beogradu.

Pohađa nehip­notičku regre­soter­api­ju kod Patri­ka Bal­in­ta (od 2011. do 2013), Ter­api­ju ori­jen­ti­sanu na sadašn­jost i pret­porođa­jnu pripremu za sves­no roditeljst­vo. Uda­ta je i ima ćerku. Svakog pro­leća se posveću­je gladovan­ju kao vidu detok­sikaci­je tela i psi­he. Voli plesnu ter­apju.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter