Novosti

Sastanak Mreže snega saradnje

Off

Pred­stavnice IZ KRUGAVOJVODINA, Svjet­lana Tim­o­tić i Veroni­ka Mitro učestvo­vale su na sas­tanku član­i­ca Mreže SNAGA SARADNJE koji je održan 5. i 6. decem­bra 2014. godine u hotelu Park u Beogradu. Na sas­tanku su, pored …IZ KRUGAVOJVODINA, učestvo­vale pred­stavnice sledećih žen­skih orga­ni­zaci­ja: Cen­tar za podršku žena­ma iz Kikinde, Fenom­e­na iz Kral­je­va, Mreža Žene pro­tiv nasil­ja sa sedištem u Beogradu, Peščanik iz Krušev­ca, Žene sa juga iz Piro­ta, Žene za mir iz Leskov­ca, Žen­s­ki cen­tar iz Uži­ca, AŽIN iz Beogra­da, Žen­s­ka ini­ci­ja­ti­va iz Pri­bo­ja, Udružen­je Roma Novi Bečej, Osvit iz Niša, DamaD iz Novog Pazara, SOS Žen­s­ki cen­tar iz Novog Sada, Zren­janin­s­ki eduka­tivni cen­tar, Forum žena iz Pri­je­pol­ja. Na sas­tanku su pris­ustvo­vale i pred­stavnice UN WOMEN i NDI.

Na sas­tanku je kon­sul­tan­tk­in­ja Ana Popovic­ki Čapin pred­stavi­la anal­iza stan­ja žen­skih orga­ni­zaci­ja na osnovu upit­ničke građe. Alek­san­dra Vladis­avl­je­vić pred­stavi­la je Žen­sku plat­for­mu za razvoj Srbi­je 21014–2020 – Pal­ić III. Primere dobre prakse pred­stavile su Rada Gujančić (Žen­s­ki cen­tar Užice), Ane­ta Duk­ić (Fenom­e­na, Kruše­vac) i Radosla­va Aral­i­ca (Zren­janin­s­ki eduka­tivni cen­tar). Diskusi­ju naslovl­jenu Šanse i mogućnos­ti mod­eri­rala je Bil­jana Stepanov (Cen­tar za podršku žena­ma, Kikin­da) na kojoj je sačin­jen plan rada Mreže SNAGA SARADNJA u 2015. godi­ni.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter