Novosti

Medijsko izveštavanje o nasilju nad ženama

Off

U okviru Kam­pan­ja 16 dana aktiviz­ma pro­tiv nasil­ja nad žena­ma, pred­stavni­ca orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA, Ivana Nikolić je 5. decem­bra 2014. na Odseku za medi­jske studi­je Filo­zof­skog fakul­te­ta Uni­verzite­ta u Novom Sadu održala pre­da­van­je stu­den­ti­ma i stu­denk­in­ja­ma treće godine na temu Medi­jsko izveš­ta­van­je o nasilju nad žena­ma.

Na početku pre­da­van­ja, stu­den­tk­in­je i stu­den­ti su upoz­nati sa poj­mom i vrsta­ma nasil­ja, kao i stavovi­ma o nasilju koji se formi­ra­ju pod uti­ca­jem medi­ja. Poseb­na pažn­ja je bila usmer­e­na na medi­jsko izveš­ta­van­je o sluča­je­vi­ma femi­ci­da tokom prethod­ne godine. U velikoj meri je primet­no izveš­ta­van­je koje sadrži stereotip­no tumačen­je nasil­ja, upotre­bu sen­za­cional­is­tičk­ih izraza i nedostatak empati­je sa oni­ma koji preživl­java­ju nasil­je. Vrlo često se rod­no zas­no­vano nasil­je ne pre­poz­na­je već se kao motivi femi­ci­da navode ljubomo­ra, neza­poslenost, strast, alko­holizam i slično. Upoz­nali su se s čin­jeni­com da medi­ji danas češće izveš­tava­ju o prob­le­mu nasil­ja pre­ma žena­ma i ubistvi­ma žena u porodičn­im ili part­ner­skim odnosi­ma. Među­tim, stereotip­ni i sen­za­cional­is­tič­ki pris­tupi ovom prob­le­mu, uz nepoš­to­van­ja pri­vat­nos­ti žrtve, prisut­ni su i pored zakona i nov­inarskih kodek­sa. Žrtve se oputužu­ju za alko­holizam, raskalašan živ­ot, nasil­je nad članovi­ma i člani­ca­ma porodice, pre­varu, ljubo­moru, promiskuitet, čime se otvara pros­tor za dodat­nu vik­timizaci­ju žrtve. Posled­i­ca ovakvog medi­jskog izveš­ta­van­ja je formi­ran­je iskrivl­jene slike o fenomenu nasil­ja nad žena­ma u javnos­ti.

Stu­den­ti­ma i stu­den­tk­in­ja­ma su prikazani dobri i loši primeri medi­jskog izveš­ta­van­ja o nasilju nad žena­ma tokom prethod­ne godine, a pre­davači­ca ih je upoz­nala i sa mogućim način­i­ma prigov­o­ra na izveš­ta­van­je medi­ja.

Zaključak pre­da­van­ja je da su nam medi­ji savezni­ci u bor­bi pro­tiv nasil­ja pre­ma žena­ma i da kvalitet­nim izveš­ta­van­jem mogu dati veli­ki dobri­nos ovoj bor­bi.