Novosti

Aktivnosti u Nišu i Doljevcu

Off

U okviru Kam­pan­je 16 dana aktiviz­ma pro­tiv nasil­ja nad žena­ma, pred­stavni­ca IZ KRUGAVOJVODINA, Veroni­ka Mitro, učestvo­vala je na trib­i­ni Od tam­nih bro­je­va ka aktiviz­mu koja je održana 8. decem­bra 2014. godine u Nišu. Ispred orga­ni­za­to­ra, Odbor za ljud­s­ka pra­va Nove stranke, trib­inu je otvo­rio Ivan Novković. Pored Veronike Mitro, na trib­i­ni su gov­o­rile: Mil­i­ca Paviće­vić, savet­ni­ca u Pov­ereništvu za ravno­pravnost i Lepa Mlađen­ović, stručn­jak­in­ja za žen­s­ka ljud­s­ka pra­va sa dugogodišn­jim iskustvom u radu sa žena­ma koje su preživele sek­su­al­no nasil­je. Trib­inu je mod­eri­rala Mar­i­ja Blago­je­vić. Cil­je­vi trib­ine su bili da se građanstvu pruži mogućnost da čuju izla­gan­ja o kršen­ju žen­skih ljud­skih pra­va na način na koji se ne mogu informisati iz medi­ja i da se pod­staknu na buduće aktivnos­ti u pre­ven­ci­ji diskrim­i­naci­je i nasil­ja nad žena­ma.

Sledećeg dana, 9. decem­bra 2014. godine, Lepa Mlađen­ović, kon­sul­tan­tk­in­ja za rad sa žena­ma sa trau­mom nasil­ja, Mil­i­ca Batriče­vić, fem­i­nis­tič­ka aktivistk­in­ja i stu­den­tk­in­ja soci­ologi­je i Veroni­ka Mitro, psi­hološk­in­ja i sarad­ni­caIZ KRUGAVOJVODINA posetile su Dom za odrasle osobe sa inva­lidite­tom u Dol­jevcu i održale radion­icu o muškom nasilju nad žena­ma sa koris­nici­ma Doma i radion­icu o nasilju nad žena­ma sa stručn­jak­in­ja­ma zaposlen­im u Domu, Cen­tru za soci­jal­ni rad u Dol­jevcu i udružen­ju Živeti uspravno iz Dol­jev­ca. U Domu za odrasle osobe sa inva­lidite­tom u Dol­jevcu na tra­jnom smeš­ta­ju je 30 žena 54 muškara­ca sa fiz­ičkim inva­lidite­tom, uzras­ta od 20 do 87 god­i­na koji doleze iz različi­tih grado­va i sela Srbi­je i iz različi­tih živ­ot­nih uslo­va.

Radion­ice su i koris­nice Doma i stručn­jak­in­je odlično oce­nile i iskaza­le želju da se slične radion­ice češće održava­ju.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter