VESTI

Prezentacija rezultata projekata

Off

U četvr­tak 27. novem­bra 2014. pred­stavl­jeni su rezul­tati pro­jek­ta „Unapređen­je uslu­ga za žene sa iskustvom nasil­ja na ter­i­tori­ji AP Vojvo­dine” u zgra­di Skupš­tine AP Vojvo­dine.

Pro­jekat je od decem­bra 2013. do decem­bra 2014. godine real­i­zo­vao Cen­tar za podršku žena­ma (Kikin­da) u sarad­nji sa orga­ni­zaci­ja­ma člani­ca­ma Mreže SOS Vojvo­d­i­na uz podršku Ambasade Kral­jevine Norveške u Srbi­ji. Cilj pro­jek­ta je bio da raznovrsnim aktivnos­ti­ma unapre­di kapacitete žen­skih orga­ni­zaci­ja koje delu­ju u Mreži SOS Vojvo­d­i­na radi unapređen­ja pos­to­jećih i uspostavl­jan­ja novih uslu­ga u gradovima/opštinama u koji­ma delu­ju orga­ni­zaci­je član­ice Mreže SOS Vojvo­d­i­na.

Mrežu SOS Vojvo­d­i­na čini šest žen­skih nevla­dinih orga­ni­zaci­ja koje delu­ju na ter­i­tori­ji Vojvo­dine i pruža­ju speci­jal­i­zo­vanu podršku žena­ma koje su izložene nasilju, kroz usluge SOS tele­fona i druge vidove podrške. To su, pored Cen­tra za podršku žena­ma (Kikin­da), IZ KRUGAVOJVODINA (Novi Sad), SOS žen­s­ki cen­tar (Novi Sad), Žen­s­ka alter­na­ti­va (Som­bor), Udružen­je Roma Novi Bečej – SOS tele­fon na jezici­ma nacional­nih man­ji­na (Novi Bečej) i Zren­janin­s­ki eduka­tivni cen­tar (Zren­janin).

Na događa­ju su Đurđa Ćaz­ić (SOS ŽENSKI CENTAR) i Ivana Nikolić (…IZ KRUGA -VOJVODINA) pred­stavile Rezul­tate istraži­van­ja o zado­voljstvu žena sa iskustvom nasil­ja u part­ner­skom odno­su usluga­ma i pos­tu­pan­jem poli­ci­je i cen­tara za soci­jal­ni rad u Novom Sadu.

Zamenik pokra­jin­skog sekre­tara za privre­du, zapošl­ja­van­je i ravno­pravnost polo­va, Balint Juhas, istakao je da je rad SOS Mreže veo­ma bitan, jer nasil­je u porod­i­ci sko­ro nika­da nije izolo­van slučaj, i obično tra­je od jedne do pet god­i­na pre pri­javlji­van­ja Cen­tru za soci­jal­ni rad. Mreža u među­vre­menu pruža emo­tivnu podršku uz razumevan­je za žene žrtve nasil­ja i omoguću­je da žrtve mogu da steknu znan­je i infor­ma­ci­je o svo­jim prav­i­ma i najbol­jem načinu da ih ost­vare”.

Tekst o događa­ju možete proči­tati na prezentaci­ji Pokra­jin­skog sekre­tar­i­ja­ta za privre­du, zapošl­ja­van­je i ravno­pravnost polo­va.