Novosti

Održan okrugli sto

Off

IZ KRUGAVOJVODINA je u part­ner­stvu sa Autonom­n­im žen­skim cen­trom iz Beogra­da u okviru pro­jek­ta “Udružen­im napor­i­ma – ka novim evrop­skim stan­dard­i­ma u zašti­ti žena od rod­no zas­no­vanog nasil­ja” uz podršku Evropske uni­je orga­ni­zo­vala okrugli sto na temu SOS TELEFON U SISTEMU USLUGA ZA ŽENE U SITUACIJI NASILJA U GRADU NOVOM SADU – Pri­men­ju­je­mo li Istan­bul­sku kon­ven­cij?

Okrugli sto je mod­eri­rala Đurđi­ca Čaz­ić iz udružen­ja SOS ŽENSKI CENTAR, a učestvo­vale su Dani­jela Pešić ispred Autonomnog žen­skog cen­tra, Ivana Nikolić ispred …IZ KRUGAVOJVODINA, Andri­jana Čović, ispred Pokra­jin­skog ombuds­mana i Jas­mi­na Nikče­vić, koor­di­na­tor­ka Odbor­nicke mreže Gra­da Novog Sada.

Na okruglom stolu je pred­stavl­je­na Kon­ven­ci­ja Save­ta Evrope o spreča­van­ju i bor­bi pro­tiv nasil­ja nad žena­ma i nasil­ja u porod­i­ci i disku­to­vano se o mes­tu i ulozi SOS TELEFONA u sis­te­mu uslu­ga soci­jalne zaštite za žene u situaci­ji nasil­ja u gradu Novom Sadu i mogućnos­ti­ma finan­sir­an­ja ove usluge iz budže­ta Gra­da Novog Sada.

Učes­nice okruglog sto­la su istak­le da Grad Novi Sad ne pre­poz­na­je tip save­to­davno-ter­apisjk­ih i soci­jal­no-eduka­tivnoih uslu­ga koje pruža­ju Sve­to­val­ište za brak i porod­icu i Pri­h­vatil­ište Sig­ur­na žen­s­ka kuća kao različite od uslu­ga speci­jal­i­zo­vanog SOS tele­fona, pre sve­ga u pogle­du anon­im­nos­ti koja se omoguća­va žena­ma na SOS tele­fonu i fokusir­a­nos­ti isključi­vo na potrebe žena. Grad Novi Sad nije uspostavio finasir­an­je SOS tele­fone kao usluge soci­jalne zaštite, već se orga­ni­zaci­je koje pruža­ju ove usluge pretežno finan­sir­a­ju iz dona­torskih sred­sta­va, a sred­st­va iz budže­ta Gra­da mogu da ost­vare putem javnog konkur­sa za dotaci­je nevla­din­im orga­ni­zaci­ja­ma. Takođe su istak­le da u Odlu­ci o soci­jal­noj zašti­ti Gra­da Novog Sada pro­gra­mi podrške žena­ma koje preživl­java­ju nasil­je nisu eksplic­it­no nave­deni kao pro­gra­mi od intere­sa za grad Novi Sad.

Koor­di­na­tor­ka Odborničke mreže Gra­da Novog Sada je istak­la značaj finan­sir­an­ja SOS tele­fona žen­skih nevla­dinih orga­ni­zaci­ja iz budže­ta za usluge soci­jalne zaštite i javno obećala da će Skupš­ti­ni Gra­da Novog Sada pred­stavi­ti prob­lem i podržati ženske nevla­dine orga­ni­zaci­je u napor­i­ma da obezbe­de podršku Gra­da. Pred­stavni­ca Pokra­jin­skog ombuds­mana je najav­i­la da će Pokra­jin­s­ki ombuds­man uputi­ti pre­poruku lokalnim samouprava­ma u koji­ma pos­to­je SOS tele­foni žen­skih nevla­dinih orga­ni­zaci­ja da raz­motre mogućnost finan­sir­an­ja SOS tele­fona iz budže­ta za soci­jalne usluge.

O događa­ju je informisala samo Novosad­s­ka tele­viz­i­ja.