Novosti

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Off

Kam­pan­ja “16 dana aktiviz­ma pro­tiv nasil­ja nad žena­ma” glob­al­na je, svet­s­ka kam­pan­ja koju obeleža­va 1,700 orga­ni­zaci­ja u preko 100 drža­va sve­ta. Kam­pan­ja počin­je 25. novem­bra Među­nar­o­d­nim danom borbe pro­tiv nasil­ja nad žena­ma i završa­va 10. decem­bra Među­nar­o­d­nim danom ljud­skih pra­va.

25. novem­bra, na sam poče­tak Kam­pan­je, direk­tor­ka …IZ KRUGAVOJVODINA, Svjet­lana Tim­o­tić učestvo­vala je u akci­ji SESTRE TO RADE NAJBOLJE.

Akci­ju je orga­ni­zo­vala Rekon­struk­ci­ja Žen­s­ki fond sa ide­jom da pred­stavi rad žen­skih gru­pa koje se god­i­na­ma bore pro­tiv nasil­ja nad žena­ma i da sve prisutne na događa­ju pozove da konkret­no pomognu Mili­ci Đorđe­vić iz Mlade­n­ov­ca, samohra­noj maj­ci dvo­je odrasle dece od kojih je jed­na obolela od car­ci­no­ma dojke. Pobe­gavši od nasilnog muža Mil­i­ca se sakri­la u rad­ničkoj baraci koja je izgorela. Sada je u staroj kući bez kanal­izaci­je i bez kro­va. Novac na akci­ji se priku­pl­ja za postavl­jan­je kro­va na njenoj kući.

Na akci­ji SESTRE TO RADE NAJBOLJE, pored IZ KRUGAVOJVODINA, orga­ni­zaci­je za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom iz Novog Sada, Alek­san­dra Nestorov je pred­stavi­la rad nacionalne Mreže Žene pro­tiv nasil­ja, a Nada Đuričković rad Rom­skog cen­tar za žene i decu DAJE iz Beogra­da. U umet­ničkom delu izve­de­na je umet­nič­ka insta­laci­ja na temu ČEKAM fem­i­nis­tičke grupe ACT WOMEN, mini svir­ka Ane Ćurčin i DJ Pult nov­inar­ki Stu­dia BSmil­jane Popov i Željke Mrđe.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter