Projekti

Ženska seksualnost kroz umetnost (2012)

Off

Nas­tavak pro­jek­ta Osnaži­van­je kroz umet­nost posvećen žen­skoj sek­su­al­nos­ti. Četvr­ti cik­lus pro­jek­ta real­i­zo­van je u for­mi psi­hološk­ih radion­i­ca namen­jenih osnaži­van­ju žena sa i bez inva­lidite­ta, umet­ničk­ih i kreativnih radion­i­ca sa cil­jem priku­pl­jan­ja jedin­stvenog mater­i­jala koji će posluži­ti za pisan­je dram­skog tek­s­ta na temu sek­su­al­nos­ti žena sa inva­lidite­tom, kao i kreiran­ju i dis­tribu­ci­ji priručni­ka za rad na temu ženske sek­su­al­nos­ti.

Pro­jekat podržala: Mama Cash.