Projekti

Vidljive – žene sa invaliditetom (maj – jul 2013)

Off

Pro­jekat je real­i­zo­van sa cil­jem da različite oblike nasil­ja nad žena­ma sa inva­lidite­tom uči­ni vidljivi(ji)m. U okviru pro­jek­ta orga­ni­zo­vane su eduka­tivne radion­ice na temu rod­no zas­no­vanog nasil­ja pema žena­ma sa inva­lidite­tom. Radion­ice su održane u Zren­jan­inu i Sub­oti­ci, u uspešnoj sarad­nju sa Udružen­jem para­plegičara Banat i Opštin­skim udružen­jem para­plegičara iz Sub­o­tice. Tem­ats­ki kon­cept obuh­va­tio je rod i invalid­nost, cik­lus nasil­ja i sis­teme podrške za izlazak iz situaci­je nasil­ja. Radion­ičars­ki rad pro­cen­jen je kao veo­ma koris­tan od strane učes­ni­ca za koje je ovaj vid obuke jed­na od retk­ih pri­li­ka da iza­đu iz tradi­cional­nih sis­tema podrške koji su mahom ograničeni na prak­tično funkcionisan­je u svakod­nevi­ci. Radion­ice su rezul­ti­rale razotkri­van­jem do tada nepoz­natih meh­a­niza­ma diskrim­i­naci­je.

Pro­jekat je podržala Eku­men­ska ini­ci­ja­ti­va žena iz Hrvatske.