Projekti

Ekonomsko osnaživanje žena sa invaliditetom (maj – jul 2013)

Off

Pro­jekat ekonom­skog osnaži­van­ja real­i­zo­van je u vidu orga­ni­zo­van­ja obu­ka za povećan­je zapošljivosti oso­ba sa inva­lidite­tom (na osnovnom i napred­nom nivou). Obuka­ma su rukovodile stručn­jak­in­je za zapošl­ja­van­je i rad sa osoba­ma sa inva­lidite­tom i pro­fe­sori menadž­men­ta sa dugogodišn­jim iskustvom u radu na temu zapošl­ja­van­ja i osnaži­van­ja oso­ba sa inva­lidite­tom. Polaznici/e osnovne obuke dobili su infor­ma­ci­je o prav­i­ma i zakon­skoj reg­u­la­tivi u oblasti zapošl­ja­van­ja oso­ba sa inva­lidite­tom i stek­li prak­tične poslovne veš­tine (pisan­je radne biografi­je, samo­pro­ce­na, nači­ni jačan­ja samopouz­dan­ja i efikas­nos­ti, poslov­na komu­nikaci­ja). Na napred­noj obu­ci polaznici/e su se suočavali sa indi­vid­u­al­nim pro­ce­na­ma i potre­ba­ma kapacite­ta, emo­cional­nim blokadama efikas­nos­ti, iza­zovi­ma u razvo­ju kar­i­jere i prob­lematikom stre­sa na rad­nom mes­tu; prak­tične poslovne veš­tine koji­ma su ovladali uključu­ju upravl­jan­je vre­menom, donošen­je odlu­ka, pre­go­varan­je, komu­nikaci­ja i samo­mo­ti­vaci­ja za razvoj kar­i­jere. Obuku je proš­lo ukup­no 35 polaznika/ca (20 na osnovnom i 15 na napred­nom nivou). Pre­o­jekat je rezul­ti­rao zapošl­ja­van­jem 4 polaznika/ce obuke, kao i pojačan­im intereso­van­jem za samoza­pošl­ja­van­je i sti­can­je radnog iskust­va kroz volon­ter­s­ki rad.

Obu­ka je real­i­zo­vana uz podršku Gradske uprave za privre­du Novog Sada i u sarad­nji sa Nacional­nom službom za zapošl­ja­van­je.