Novosti

Klub žena sa invaliditetom

Off

Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA otvara pros­tor na adresi Bule­var vojvode Ste­pe 67 u Novom Sadu za klup­s­ka oku­pl­jan­ja žena sa inva­lidite­tom u otvorenoj čitaoni­ci svakog radnog dana od 12 do 16 časo­va.

U pros­tori­ja­ma …IZ KRUGAVOJVODINA možete provesti kvalitet­no vreme uz lit­er­atu­ru naše bib­lioteke, korišćen­je kom­pjutera i inter­ne­ta, kafu/čaj i družen­je. U nared­nom peri­o­du plani­ramo ser­i­ju eduka­tivno-kreativnih aktivnos­ti. Plani­rane radion­ice namen­jene su žena­ma sa inva­lidite­tom, a za učešće se možete pri­jav­i­ti bez obzi­ra na godine, ste­pen obra­zo­van­ja i predz­nan­ja.

Real­izaci­ja radion­i­ca počin­je od 1. decem­bra 2014. godine, do kada tre­ba da se oforme grupe zain­tereso­vanih polazni­ca.

Pri­jave za odabranu radion­icu šaljite nam na: office@izkrugavojvodina.org ili pozovite tele­fonom svakog radnog dana od 9.00 do 16.00 sati na bro­jeve 021÷447−040 066÷447−040.

Proči­ta­jte više o eduka­tivno-kreativn­im aktivnos­ti­ma koje plani­ramo i pri­javite se:

  • RADIONICA JAČANJA SAMOPOUZDANJA
  • ASERTIVNI TRENING
  • PLETENJE PRSTIMA
  • EKO-DIZAJN
  • NAKIT I UKRAŠAVANJE TELA
  • DEKUPAŽ
  • PRIRODNA KOZMETIKAIZRADA SAPUNA
  • ART TERAPIJA

 

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter